Publiek raadpleging over de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys en de goedkeuring van de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris

Deadline:22 oktober 2019
Publicatie:08 oktober 2019
Status:Gesloten
Domein(en): 
Aardgas

Onderwerp

De CREG onderzoekt, op grond van artikel 15/2 ter, § 1, van de wet van 12 april 1965, betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunctionaris van de NV Balansys alsmede de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 2 weken en loopt af op 22.10.2019 om 23.59 CET inbegrepen.

De CREG acht een raadplegingsperiode van twee weken als ruimschoots voldoende aangezien in casu het een hernieuwing betreft van het mandaat van de nalevingsfunctionaris van mevrouw Valérie Vandegaart en uit de bijlagen aan de brief van 11 juli 2019 kan worden vastgesteld haar situatie sinds de beslissing van 22 juni 2016 niet is gewijzigd. Evenmin, werden de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst afgesloten tussen mevrouw Valérie Vandegaart en Balansys gewijzigd.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1988@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Koen LOCQUET
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Maria-Isabella Detand: +32 2 289 76 11, consult.1988@creg.be

Print Contact