Publieke raadpleging over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een methodologie voor het verdelen van de congestie-inkomsten

Deadline:10 mei 2019
Publicatie:26 april 2019
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG ontving in maart 2019 een goedkeuringsaanvraag voor een gewijzigde methodologie voor het verdelen van de congestie-inkomsten resulterend uit de marktkoppeling op de langere termijn.

Dit voorstel werd door Elia en alle transmissiesysteembeheerders ontwikkeld en ter goedkeuring ingediend, na een eerder wijzigingsverzoek van alle regulerende instanties in januari 2019.

In overeenstemming met de bepalingen in artikel 33, eerste lid van het Huishoudelijk Reglement van de CREG organiseert het Directiecomité een openbare raadpleging met betrekking tot het voorstel van Elia. Na ontvangst van de antwoorden van de Belgische belanghebbenden zal het Directiecomité een beslissing over het voorstel nemen.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 10 werkdagen en loopt af op 10.05.2019 om 23.59 CET inbegrepen.

Reden verkorting minimumtermijn:

Deze raadpleging loopt gedurende een verkorte termijn van 10 werkdagen om het Directiecomité van de CREG toe te laten tijdig positie in te nemen in de Europese besluitvormingsprocessen tussen alle regulerende instanties met betrekking tot het voorstel van Elia en alle TSB’s.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1931@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Nico Schoutteet, +32 2 289 76 72, consult.1931@creg.be

Print Contact