Raadpleging over ontwerpbeslissing (B)1808 betreffende de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secondair en tertiair reservevermogen voor 2019

Deadline:03 oktober 2018
Publicatie:12 september 2018
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing aangaande het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secondair en tertiair reservevermogen voor 2019.

De ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR, alsook een versie die in track changes de wijzigingen aangeeft ten opzichte van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2017 goedgekeurd via Beslissing B)1631 van de CREG van 6 juli 2017.

De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing en op de voorgestelde aanpassingen door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR op de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2019.

Raadplegingsdocument(en)

Verwante documenten

Brief van NV ELIA SYSTEM OPERATOR aan de CREG van 6 augustus 2018

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 03.10.2018 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1808@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Marijn Maenhoudt, +32 2 289 76 77, consult.1808@creg.be

Print Contact