Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG dient, op voorstel van de netbeheerder (Elia), de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) en, op voorwaarde dat een wijziging van de elektriciteitswet wordt aangenomen, de offerteaanvraag met lage koolstofuitstoot (LCT) vast te leggen. Op 1 februari 2023 werd er een formeel voorstel van werkingsregels voor het CRM en op 1 maart 2023 voor de LCT bij de CREG ingediend. Naar aanleiding van haar analyse van de voorstellen overweegt de CREG om er een aantal wijzigingen in aan te brengen en wenst ze ze vooraf ter openbare raadpleging voor te leggen. Volgens de elektriciteitswet moeten de werkingsregels ten laatste op 15 mei op de site van de CREG worden gepubliceerd. De raadplegingsperiode loopt af op 21 april 2023.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

De raadplegingsperiode loopt af op 21.04.2023 om 23.59 CET inbegrepen.

Beperking van de reactie

Alleen antwoorden met een maximale lengte van 20.000 tekens (inclusief spaties) worden geaccepteerd. De respondent zal ervoor zorgen dat hij een antwoordformaat opgeeft waarmee de CREG de naleving van deze vereiste kan verifiëren.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.CRM@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Patricia Debrigode, Bart De Waele, Pascal Boucquey & Sofie Van den Waeyenberg, +32 2 289 76 11, consult.CRM@creg.be