Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

Richtsnoeren die de voorwaarden preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten – versie 2

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 10.03.2023 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.2129@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Patricia Debrigode en Bart De Waele, +32 2 289 76 11, consult.2129@creg.be

Overige

De raadpleging beperkt zich tot de wijzigingen aangebracht aan de richtlijnen en die in track changes zijn aangeduid in het document dat ter raadpleging wordt voorgelegd.