Voorstel van standaardformulier voor de bankwaarborg van toepassing in het kader van de energieoverdracht voorgelegd door de nv Elia System Operator

Deadline:26 oktober 2018
Publicatie:12 oktober 2018
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

Ontwerpbeslissing (B)1846 over het voorstel van standaardformulier voor de bankwaarborg van toepassing in het kader van de energieoverdracht voorgelegd door de nv Elia System Operator

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 10 werkdagen en loopt af op 26 oktober 2018 om 23.59 CET inbegrepen.

De verkorte minimumtermijn wordt verantwoord door het administratief karakter van het document met als doel de principes opgenomen in beslissing (B)1677 van de CREG operationeel in werking te stellen en door de beperkte omvang van het document (één pagina).

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1846@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:

CREG
De heer Laurent JACQUET
Nijverheidsstraat 26-38
1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Patricia Debrigode, +32 2 289 76 11, consult.1846@creg.be

Print Contact