Wie zijn we en wat doen we?

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Ze is een autonoom organisme met rechtspersoonlijkheid. Opgericht op basis van twee wetten van 29 april 1999 kwam de CREG tot stand op 10 januari 2000. Op die manier zette de Belgische wetgever de richtlijnen van het Europese Parlement en de Raad om naar Belgisch recht.

Opdrachten

De CREG heeft een dubbele taak. Enerzijds houdt zij toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Anderzijds waakt de CREG erover dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, steeds rekening houdende met de essentiële consumentenbelangen. Zij heeft ook een adviserende taak ten overstaan van de overheid. De volledige lijst van de bevoegdheden van de CREG is wettelijk vastgelegd.

Directiecomité

Het Directiecomité staat in voor het operationeel bestuur van de CREG. Het stelt alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten. Het Directiecomité is een college dat beraadslaagt volgens de gewone regels van beraadslagende vergaderingen. Het Directiecomité bestaat uit een voorzitter en drie andere leden, benoemd bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit voor een eenmaal hernieuwbare termijn van zes jaar.

Waarnemend Voorzitter van het Directiecomité van de CREG is de heer Koen Locquet.

In het kader van haar activiteiten werkt de CREG steeds vaker mee aan de opbouw van het Europees energiebeleid via de Council of European Energy Regulators (CEER) en het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER). Het Voorzitterschap staat de voorzitter bij als lid van de General Assembly van de CEER en de Board of Regulators van ACER. Het Voorzitterschap coördineert verder de Europese werkzaamheden binnen de CREG. Zo staat het onder meer in voor :

 • de coördinatie van het interne standpunt binnen de CREG

 • het organiseren van de vertegenwoordiging van de CREG binnen de verschillende werkgroepen op Europees niveau

 • de coördinatie en de verdediging op Europees niveau van het Belgische standpunt dat samen met de regionale regulatoren bepaald wordt

 • het opvolgen van de verschillende bijdragen die geleverd worden ( bevragingen, studies, consultaties, rapporten…) op Europees niveau en die overleg met de regionale regulatoren inhouden

 • het toezicht houden op het inbrengen van de Belgische antwoorden op de Europese vragenlijsten in het CEER-platform

 • recurrente vergaderingen met de permanente vertegenwoordiging bij de EU, de AD Energie van de FOD Economie en de regulatoren van onze buurlanden.

Naast deze coördinerende rol neemt het Voorzitterschap ook de opvolging van de Europese dossiers op zich.

Het Voorzitterschap heeft eveneens een coördinerende rol binnen de CREG. Deze coördinatie is o.a. nodig bij de realisatie van studies, rapporten of bij vragen van het parlement of de bevoegde minister, vooral wanneer daarbij verschillende directies van de CREG moeten samenwerken. Zo coördineert het Voorzitterschap elk jaar de redactie van de beleidsnota ter attentie van het federaal parlement.

Ook de interne en externe communicatie behoren tot de taken van het Voorzitterschap, dat zo instaat voor het beheer van de website en de contacten met de pers.

Directeur van de directie controle op de prijzen en de rekeningen is de heer Laurent Jacquet. Zijn mandaat is ingegaan op 1 september 2013 voor een periode van 6 jaar.

Voor de elektriciteitsmarkt is de directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen belast met:

 • het controleren van de maatregelen vastgesteld in toepassing van artikel 7 van de elektriciteitswet ;
 • het uitwerken, in voorkomend geval, van een methode voor de berekening van de kosten en verliezen bedoeld in artikel 21, eerste lid, 3°, a), van de elektriciteitswet en het verifiëren van deze berekeningen;
 • het goedkeuren van de tarieven bedoeld in de artikelen 12 tot 12 nonies van de elektriciteitswet ;
 • het erop toezien dat de tarifering voor de levering van elektriciteit gericht is op het algemeen belang en zich in het globale energiebeleid integreert en, in voorkomend geval, het controleren van de maximumprijzen die toepasselijk zijn op eindafnemers en distributeurs die eindafnemers die geen in aanmerking komende afnemers zijn, bevoorraden;
 • het controleren van de rekeningen van de ondernemingen van de elektriciteitssector, inzonderheid ter verificatie van de naleving van de bepalingen van artikel 22 van de elektriciteitswet en de afwezigheid van kruissubsidies tussen de productie-, transmissie- en distributieactiviteiten;
 • het controleren van de afwezigheid van kruissubsidies tussen categorieën van afnemers;
 • het controleren van de afwezigheid van kruissubsidies wanneer de transmissienetbeheerder artikel 8, §2, van de elektriciteitswet toepast.

Voor de gasmarkt is de directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen belast met:

 • het goedkeuren van de tarieven bedoeld in de artikelen 15/5 tot 15/5decies van de gaswet en het controleren van de toepassing ervan door de vervoersondernemingen in hun respectieve netten;
 • het erop toezien dat de tarieven voor de levering van aardgas gericht zijn op het algemeen belang en, in voorkomend geval, het controleren van de maximumprijzen die toepasselijk zijn op eindafnemers en op distributiebedrijven die eindafnemers, die geen in aanmerking komende afnemers zijn, bevoorraden;
 • het controleren van de boekhouding van de ondernemingen van de aardgassector, inzonderheid ter verificatie van de naleving van de bepalingen van artikel 15/12 van de gaswet en de afwezigheid van kruissubsidies tussen de activiteiten van vervoer, doorvoer, distributie en opslag van aardgas;
 • het verifiëren van de afwezigheid van kruissubsidies tussen categorieën van afnemers.

Directeur van de directie technische werking van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt is de heer Andreas Tirez. Zijn mandaat is ingegaan op 1 september 2013 voor een periode van 6 jaar.

Voor de elektriciteitsmarkt is de directie voor de technische werking belast met:

 • het onderzoeken van de vergunningsaanvragen voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie en nieuwe directe lijnen krachtens de artikelen 4 en 17 van de elektriciteitswet en het uitoefenen van controle op de naleving van de voorwaarden van de afgeleverde vergunningen;
 • het uitbrengen van een advies over de studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading;
 • het uitoefenen van controle op de naleving door de transmissienetbeheerder van de bepalingen van artikel 9 van de elektriciteitswet en de uitvoeringsbesluiten ervan;
 • het uitoefenen van controle op de toepassing van het technisch reglement voor het beheer van het transmissienet en de toegang ertoe;
 • het uitbrengen van een advies over het ontwikkelingsplan van het transmissienet en het toezicht uitoefenen op de uitvoering van dit plan;
 • het controleren en evalueren van de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 21, eerste lid, 1°, van de elektriciteitswet, in voorkomend geval, van de toepassing van de toegestane afwijkingen krachtens artikel 21, eerste lid, 2°, van dezelfde wet.

Voor de gasmarkt is de directie voor de technische werking belast met:

 • advies geven aan het Bestuur Energie over de aanvragen tot het bekomen van vervoers- en leveringsvergunningen krachtens, respectievelijk, artikel 3 en artikel 15/3 van de gaswet en het uitoefenen van controle op de naleving van de voorwaarden van de afgeleverde vergunningen;
 • advies geven aan het Bestuur Energie over de prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading;
 • het goedkeuren van de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de vervoernetten, met uitzondering van de tarieven bedoeld in de artikelen 15/5 tot 15/5decies van de gaswet en het controleren van de toepassing ervan door de vervoersondernemingen in hun respectieve netten;
 • het controleren en evalueren van de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 15/11 van de gaswet;
 • het controleren en evalueren van de toepassing van de bepalingen van artikel 15/7 (weigering van toegang tot het vervoersnet) van de gaswet.

Directeur van de administratieve directie is de heer Koen Locquet. Zijn mandaat is ingegaan op 1 september 2013 voor een periode van 6 jaar.

De administratieve directie is verantwoordelijk voor:

 • het administratief en financieel beheer van de CREG;
 • de juridische studies;
 • de documentatie;
 • het beheer van de fondsen (CREG, sociaal fonds voor energie, denuclearisatie, broeikasgassen, beschermde klanten);
 • het beheer van het mechanisme voor de toekennning van offshore groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong.

Team

Hier vindt u de volledige lijst van de CREG-medewerkers.

Budget

De werkingskosten van de CREG worden gedekt door de federale bijdrage ten belope van de begroting bepaald door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van het Directiecomité van de CREG legt de regels van inwendig bestuur vast. Verder preciseert het de regels die van toepassing zijn op de motivering van zijn beslissingen en op de voorafgaande raadpleging en publicatie ervan.

Print Contact