Federale bijdrage

De federale bijdrage is een toeslag die geheven wordt op de in België verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt. De CREG berekent en publiceert de eenheidstoeslagen van de verschillende componenten van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas.

Raadpleeg de waarden

Elektriciteit Aardgas
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018

Inning

De federale bijdrage is verschuldigd door de eindafnemers op alle hoeveelheden elektriciteit en aardgas die zij voor eigen gebruik afnemen/verbruiken.

In de praktijk storten de transmissienetbeheerder voor elektriciteit (Elia), de beheerder van het aardgasvervoersnet (Fluxys Belgium) en de beheerder van een directe leiding (Wingas) elk trimester aan de CREG de federale bijdrage door die zij vooraf aan hun klanten hebben gefactureerd. Deze klanten rekenen het bedrag ervan door aan hun klanten enzovoort tot op het ogenblik dat deze toeslag aangerekend wordt aan de klant die de elektriciteit of het gas voor eigen gebruik verbruikt (cascademechanisme).

Degressiviteit

Elektriciteit

Wanneer op een verbruikslocatie voor professioneel gebruik een hoeveelheid van meer dan 20 MWh/jaar wordt geleverd, zal de federale bijdrage voor die eindafnemers, op basis van hun jaarlijks verbruik, als volgt door de leveranciers en de houders van een toegangscontract verminderd worden:

  1. voor de verbruiksschijf tussen 20 MWh/jaar en 50 MWh/jaar: met 15 %
  2. voor de verbruiksschijf tussen 50 MWh/jaar en 1.000 MWh/jaar: met 20 %
  3. voor de verbruiksschijf tussen 1.000 MWh/jaar en 25.000 MWh/jaar : met 25 %
  4. voor de verbruiksschijf meer dan 25.000 MWh/jaar: met 45 %.

Aardgas

Wanneer een hoeveelheid van meer dan 20.000 MWh/jaar wordt verstrekt aan een verbruikslocatie voor professioneel gebruik, wordt de federale bijdrage voor deze eindafnemer als volgt verlaagd, op basis van zijn jaarlijks verbruik :

  1. voor de verbruiksschijf tussen 20.000 MWh/jaar en 50.000 MWh/jaar : met 15 %
  2. voor de verbruiksschijf tussen 50.001 MWh/ jaar en 250.000 MWh/ jaar : met 20 %
  3. voor de verbruiksschijf tussen 250.001 MWh/ jaar en 1.000.000 MWh/jaar : met 25 %
  4. voor de verbruiksschijf hoger dan 1.000.001 MWh/jaar : met 45 %.

Vrijstellingen

Elektriciteitscentrales

De hoeveelheden aardgas die door een eindafnemer uitsluitend zijn afgenomen voor de productie van elektriciteit worden van de federale bijdrage vrijgesteld.

Warmtekrachtkoppelingseenheden

Wanneer de afgenomen hoeveelheden aardgas bestemd zijn om een installatie voor gecombineerde productie van elektriciteit en warmte te voeden, wordt de vrijstelling alleen toegekend voor de installaties voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling / hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in verhouding tot de aardgashoeveelheden die gebruikt zijn om op het net geïnjecteerde elektriciteit te produceren.

Plafonds

Elektriciteit

Per verbruikslocatie en per jaar bedraagt de gefactureerde federale bijdrage voor die verbruikslocatie maximum 250.000 euro voor elektriciteit.

Aardgas

Per verbruikslocatie en per jaar bedraagt de gefactureerde federale bijdrage voor die verbruikslocatie maximum 750.000 euro voor aardgas. 

Bestemming

Sociaal Energiefonds

Aan de hand van de informatie meegedeeld door de POD Maatschappelijke Integratie herverdeelt de CREG het jaarlijks geïndexeerde bedrag van de federale bijdrage bestemd voor dit fonds onder de OCMW's.

CREG-fonds

De Kamer van volksvertegenwoordigers bepaalt elk jaar de dekking van de totale werkingskosten van de CREG.

Fonds beschermde klanten

Een koninklijk besluit voor elektriciteit en een koninklijk besluit voor aardgas stellen jaarlijks de opbrengst van het betreffende deel van de federale bijdrage vast. De CREG stort deze opbrengst door naar de elektriciteits- en aardgasbedrijven die beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie bevoorraad hebben tegen sociale maximumprijzen.

Denuclearisatiefonds

Het betreffende deel van de federale bijdrage wordt uitsluitend gespijsd door de elektriciteitssector en wordt door de CREG doorgestort naar de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (N.I.R.A.S.) om deze in staat te stellen haar denuclearisatieopdracht te vervullen.

Fonds Broeikasgassen

Het betreffende deel van de federale bijdrage wordt uitsluitend gespijsd door de elektriciteitssector. Een deel ervan wordt jaarlijks gestort aan het organiek budgettair fonds van de FOD Leefmilieu voor de financiering van het federaal beleid ter vermindering van de emissies van broeikasgassen. Verschillende bedragen werden in het bijzonder toegewezen aan het fonds Kyoto Joint Implementation/Clean Development Mechanism (JI/CDM) om projecten te financieren met het oog op de vermindering van de emissies van broeikasgassen in het buitenland, met de bedoeling België in staat te stellen om aan de doelstellingen van het Kyoto-protocol te voldoen. De spijzing van het fonds broeikasgassen door de federale bijdrage elektriciteit is al verschillende jaren opgeschort. De toeslag broeikasgassen wordt dus vastgelegd op 0,0000 €/MWh.

Print Contact