Wat is de context voor de registratie?

De REMIT-verordening (verordening (EU) nr. 1227/2011 van 25 oktober 2011 ) verplicht de marktdeelnemers zich te registreren bij een nationale regulerende instantie (NRA) teneinde een transactie uit te voeren die moet worden aangegeven bij ACER (zie artikel 9, lid 4, van REMIT). Op deze basis moeten de NRA de nationale registers opstellen waarvan de informatie wordt doorgegeven aan ACER, opdat deze een Europees register van marktdeelnemers kan opstellen (zie artikel 9, lid 3, van REMIT).

Na zijn registratie bij de NRA ontvangt de marktdeelnemer een unieke code (de zogenaamde ACER-code) die dient als referentie voor de verstrekking van de gegevens aan ACER in het kader van de verordening (zie artikel 8).

De CREG is de NRA die voor België is aangewezen.

Het is belangrijk op te merken dat de registratie van de marktdeelnemers bij het Europees register van ACER in geen geval een machtiging of licentie vormt om transacties uit te voeren op de groothandelsmarkten voor energie, maar een noodzakelijke voorwaarde is om deze transacties uit te voeren.

Waar kan ik me registreren?

De registratie in België van de marktdeelnemers moet plaatsvinden bij de CREG. Hiervoor gebruikt de CREG het CEREMP-platform dat door ACER werd ontwikkeld in samenwerking met de verschillende NRA ten behoeve van de marktdeelnemers teneinde te voldoen aan hun registratieverplichting zoals door REMIT vereist.

U hebt toegang tot het platform via deze link.

Wie moet zich registreren?

De registratie betreft:

 • alle marktdeelnemers die transacties uitvoeren of orders uitgeven die moeten worden gemeld bij ACER krachtens artikel 8 van de REMIT-verordening
 • consumenten met een verbruikscapaciteit van meer dan 600 GWh/jaar per vestiging.
 • de entiteiten die bij intragroepstransacties betrokken zijnde entiteiten die bij balanceringscontracten voor elektriciteit en gas betrokken zijn

Welke contracten moeten worden aangemeld?

De lijst van verplicht bij ACER aan te melden contracten wordt gedefinieerd door artikel 3 van de REMIT-uitvoeringsverordening (nr. 1348/2014) en brengt de contracten onder in 2 afzonderlijke categorieën van voor de groothandel bestemde energieproducten

 1. contracten betreffende de levering van elektriciteit of aardgas in de Europese Unie:
  • intraday- of within-day-contracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas waarbij de levering geschiedt in de Unie, ongeacht de plaats waar of de vraag hoe zij worden verhandeld, met name ongeacht de vraag of zij worden geveild, dan wel continu verhandeld;
  • day-ahead-contracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas waarbij de levering geschiedt in de Unie, ongeacht de plaats waar of de vraag hoe zij worden verhandeld, met name ongeacht de vraag of zij worden geveild, dan wel continu verhandeld;
  • two-days-ahead-contracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas waarbij de levering geschiedt in de Unie, ongeacht de plaats waar of de vraag hoe zij worden verhandeld, met name ongeacht de vraag of zij worden geveild, dan wel continu verhandeld;
  • weekendcontracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas waarbij de levering geschiedt in de Unie, ongeacht de plaats waar of de vraag hoe zij worden verhandeld, met name ongeacht de vraag of zij worden geveild, dan wel continu verhandeld;
  • after-day-contracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas waarbij de levering geschiedt in de Unie, ongeacht de plaats waar of de vraag hoe zij worden verhandeld, met name ongeacht de vraag of zij worden geveild, dan wel continu verhandeld;
  • andere contracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas met een leveringstermijn van meer dan twee dagen waarbij de levering geschiedt in de Unie, ongeacht de plaats waar of de vraag hoe zij worden verhandeld, met name ongeacht de vraag of zij worden geveild, dan wel continu verhandeld;
  • contracten voor de levering van elektriciteit of aardgas aan één enkele verbruikseenheid met een technische verbruikscapaciteit van minimaal 600 GWh/jaar;
  • opties, futures, swaps en alle andere derivaten van contracten met betrekking tot elektriciteit of aardgas als geproduceerd, verhandeld of geleverd in de Unie;
 2. contracten betreffende het transport van elektriciteit of gas in de Unie:
  • contracten met betrekking tot het transport van elektriciteit of aardgas in de Unie tussen twee of meer locaties of biedzones, gesloten als resultaat van een primaire expliciete capaciteitstoewijzing door of namens de TNB, waarin specifieke fysieke of financiële capaciteitsrechten of -verplichtingen zijn gespecificeerd;
  • contracten met betrekking tot het transport van elektriciteit of aardgas in de Unie tussen twee of meer locaties of biedzones, gesloten tussen marktdeelnemers op secundaire markten, waarin specifieke fysieke of financiële capaciteitsrechten of -verplichtingen, inclusief herverkoop en overdracht van dergelijke contracten, zijn gespecificeerd;
  • opties, futures, swaps en alle andere derivaten van contracten met betrekking tot het transport van elektriciteit of aardgas in de Unie.

De lijst van op verzoek van ACER aan te melden contracten wordt vastgelegd door artikel 4 van de REMIT-uitvoeringsverordening (nr. 1348/2014):

 • intragroepscontracten;
 • contracten voor de fysieke levering van elektriciteit, geproduceerd door één productie-eenheid met een capaciteit van maximaal 10 MW of door productie-eenheden met een gecombineerde capaciteit van maximaal 10 MW;
 • contracten voor de fysieke levering van aardgas, geproduceerd door één aardgasproductiefaciliteit met een capaciteit van maximaal 20 MW;
 • contracten voor balanceringsdiensten in elektriciteit en aardgas.

Daarentegen is het alleen voor contracten betreffende entiteiten voor de productie van elektriciteit en gas met een capaciteit van minder dan of gelijk aan respectievelijk 10 MW en 20 MW niet verplicht zich te registreren (zie artikelen 4 en 11 van de uitvoeringshandelingen).

Er zijn twee belangrijke opmerkingen voor wat betreft de registratie:

 1. De marktdeelnemers moeten zich individueel registreren, d.w.z. dat meerdere entiteiten van eenzelfde groep zich afzonderlijk moeten registreren als ze transacties uitvoeren die aan ACER moeten worden gemeld. Dat betekent dat alle marktdeelnemers die beoogd worden door artikel 8 van de REMIT-verordening zich bij hun NRA moeten registreren, ook als een andere entiteit zelf reeds geregistreerd is of de registratie ervan lopende is.
 2. Een marktdeelnemer kan een derde toelating geven de registratie voor zijn rekening uit te voeren. In dit geval kan de desbetreffende NRA van de derde eisen dat deze een door de marktdeelnemer ondertekend bewijs voorlegt.

Bij wie moet ik me registreren?

De marktdeelnemers registreren zich bij de NRA van de lidstaat waar zij gevestigd of woonachtig zijn, ook als zij een activiteit uitoefenen in een andere lidstaat. Als zij niet in de Unie gevestigd of woonachtig zijn, registreren zij zich in de lidstaat waar zij een marktactiviteit uitoefenen. In België moeten de deelnemers zich bij de CREG registreren.

De NRA's hebben als voornaamste taken de volledigheid te controleren van de informatie die hen door de marktdeelnemers wordt verstrekt bij hun registratie en ze aan ACER te doen toekomen (zie artikel 9, lid 3, van REMIT).

Welke informatie moet worden verstrekt?

De beslissing van 26 juni 2012 van ACER betreffende het formaat van het register preciseert de inhoud van de informatie die door elke marktdeelnemer moet worden verstrekt:

Sectie 1. : De algemene informatie betreffende de marktdeelnemer evenals de verschillende codes van de marktdeelnemer (EIC-code, BIC-code, LEI-code, GS1-code) als deze bestaan;

Sectie 2. : De individuele informatie betreffende de natuurlijke personen die door de marktdeelnemer gemandateerd zijn (tradingverantwoordelijke, verantwoordelijke voor operationele beslissingen, contactpersoon voor communicatie);

Sectie 3. : De informatie betreffende de ultieme controlerende aandeelhouder(s);

Sectie 4. : De informatie betreffende de groepsstructuur (verbonden marktdeelnemers: moederbedrijf, filiaal, andere);

Sectie 5. : De informatie betreffende eventuele gedelegeerde gedeelten voor de verzameling van de gegevens van de marktdeelnemer bij ACER.

Wanneer moet ik me registreren?

Volgens artikel 9, lid 4, van REMIT moeten de marktdeelnemers zich registreren voor de aanvang van de verstrekking van de gegevens aan ACER (d.w.z. binnen drie maanden volgend op de inwerkingtreding van de uitvoeringshandelingen). In het geval van België kunnen de marktdeelnemers zich vanaf maart 2015 bij de CREG beginnen te registreren.

Hoe kan de informatie van het register worden geactualiseerd?

Bij wijziging van de informatie die tijdens hun registratie wordt verstrekt moeten de marktdeelnemers de actualiseringen van de desbetreffende informatie snel aan de NRA melden. Vervolgens worden de veranderingen door de nationale regulerende instantie aan ACER overgemaakt.

Veelgestelde vragen over de registratie

Moet ik me registreren?

U moet zich registreren als u een marktdeelnemer bent die valt onder de transacties waarvoor een melding bij ACER vereist is.

Om na te gaan of uw bedrijf onder de voorwaarden voor registratie valt, zie:

 • De REMIT-verordening (art. 8, lid 1, en art. 9)
 • De REMIT-uitvoeringsverordening

Moet ik alle bedrijven van mijn groep inschrijven?

Nee. Alleen de marktdeelnemers die een transactie aangaan waarvoor een melding bij ACER vereist is.

De intragroeps- en balanceringscontracten die zijn gesloten buiten een gereglementeerd marktplatform moeten alleen op ad-hocbasis bij ACER worden aangegeven. Toch moeten bedrijven die onder deze contracten vallen, zich registreren.

Kan ik een bedrijf melden namens de andere bedrijven van mijn groep?

Nee. Als meer dan een bedrijf binnen eenzelfde groep een transactie aangaat waarvoor een melding nodig is, dan moet elk bedrijf zich individueel registreren

Kan ik meer dan een bedrijf registreren?

Ja, een persoon kan meer dan een bedrijf registreren als marktdeelnemer. Dat kan bijvoorbeeld dezelfde persoon zijn die, binnen een groep bestaande uit verscheidene bedrijven, de verantwoordelijkheid neemt voor de registratie voor de in België gevestigde bedrijven.

Toch kan eenzelfde gebruikersaccount geen verschillende bedrijven registreren bij verschillende nationale regulerende instanties. Voorbeeld: u hebt een CEREMP-gebruikersaccount nodig om de in België gevestigde marktdeelnemers bij de CREG te registreren en een andere om de in Frankrijk gevestigde marktdeelnemers te registreren bij de Franse regulerende instantie, met andere woorden de CRE.

Kan meer dan een persoon toegang hebben tot de registratie-informatie van eenzelfde marktdeelnemer om deze te bewerken?

Ja. Meerdere gebruikers kunnen aan eenzelfde marktdeelnemer worden gekoppeld. Dat kan nuttig zijn wanneer meer dan een persoon zich binnen uw bedrijf met de registratie bezighoudt.

Moeten de "facilities" geregistreerd worden?

Het is niet nodig de elektriciteitscentrales, de gasopslageenheden of andere eenheden te registreren. De registratie is toegespitst op marktdeelnemers die transacties op de groothandelsmarkt aangaan

Moet ik me als grootverbruiker van energie registreren?

De algemene regel is dat als u elektriciteit of gas koopt voor eigen gebruik, u zich niet hoeft te registreren. Toch kan de registratie onder bepaalde omstandigheden vereist zijn.

De REMIT-uitvoeringsverordening vereist de melding van de contracten voor de levering van elektriciteit of aardgas voor een verbruikseenheid met een technische capaciteit van 600 GWh/jaar of meer.

Als u dus een contract sluit voor eigen gebruik voor een verbruikseenheid die technisch gesproken 600 GWh of meer per jaar kan verbruiken, dan moet u zich registreren als marktdeelnemer.

Een verbruikseenheid wordt gedefinieerd als een faciliteit die voor eigen gebruik elektriciteit of aardgas ontvangt.

Workshop van 24 februari 2015

Op 24 februari 2015 organiseerde de CREG een interactieve workshop rond het thema "Registratie van marktdeelnemers onder REMIT".

We gingen er hoofdzakelijk in op de praktische aspecten van de registratie: wie moet zich registreren? Hoe aanmelden op het CEREMP-platform? Welke gegevens worden verzameld? Wat mag u in de toekomst verwachten?

De presentatie die tijdens de workshop gegeven werd, vindt u hier.

Workshop van 7 september 2015

Op 7 september 2015 nam de CREG op verzoek van FEBELIEC deel aan een workshop rond REMIT en de praktische gevolgen voor de grote consumenten.

De volgende aspecten werden behandeld: de verplichtingen onder REMIT, de registratie van industriële consumenten, de te rapporteren gegevens, en veelgestelde vragen.

De presentatie die tijdens de workshop gegeven werd, vindt u hier.

Persbericht ACER van 7 oktober 2015

Op 7 oktober 2015 werd de REMIT-verplichting om informatie betreffende transacties op de groothandelsmarkt van energie te rapporteren, inclusief biedingen uitgevoerd op georganiseerde marktplaatsen, van kracht. Lees hier het persbericht van ACER (in het Engels).