Reporting van gegevens onder REMIT

Wat is de "Lijst van aan te melden contracten" (art. 3 en 4 Implementing Act)?

De volgende contracten moeten aan ACER worden aangemeld:

a) Contracten van groothandelsenergieproducten met betrekking tot de levering van elektriciteit of aardgas in de Unie:

  • standaard- of niet-standaardcontracten;
  • contracten voor de levering van elektriciteit of aardgas aan één enkele verbruikseenheid met een technische verbruikscapaciteit van minimaal 600 GWh/jaar;
  • opties, futures, swaps en alle andere derivaten van contracten met betrekking tot elektriciteit of aardgas als geproduceerd, verhandeld of geleverd in de Unie.

b) Contracten van groothandelsenergieproducten met betrekking tot het transport van elektriciteit of aardgas in de Unie tussen twee of meer locaties of biedzones,

  • gesloten als resultaat van een primaire expliciete capaciteitstoewijzing door of namens de TSB, waarin specifieke fysieke of financiële capaciteitsrechten of -verplichtingen zijn gespecificeerd;
  • gesloten tussen marktdeelnemers op secundaire markten, waarin specifieke fysieke of financiële capaciteitsrechten of -verplichtingen, inclusief herverkoop en overdracht van dergelijke contracten, zijn gespecificeerd;
  • opties, futures, swaps en alle andere derivaten van contracten met betrekking tot het transport van elektriciteit of aardgas in de Unie.

De volgende contracten en nadere gegevens over transacties in verband met die contracten uitsluitend op met redenen omkleed verzoek van het ACER en op ad-hocbasis aangemeld:

  • intragroepscontracten;
  • contracten voor kleine producties (<10 MW elektriciteit en <20 MW gas);
  • contracten voor balanceringsdiensten in elektriciteit en aardgas.

Opgelet, dit is slechts van toepassing indien deze contracten buiten georganiseerde markten zijn gesloten.

Wat zijn de definities van standaard- en niet-standaardcontracten (art. 2 Implementing Act)?

Standaardcontract: een contract betreffende een in de groothandel verhandeld energieproduct dat tot de handel op een georganiseerde markt is toegelaten, ongeacht of de transactie al dan niet daadwerkelijk op die markt plaatsvindt;

Niet-standaardcontract: een contract betreffende enig in de groothandel verhandeld energieproduct dat geen standaardcontract is.

Wat is de definitie van een georganiseerde markt?

a) een multilateraal systeem dat diverse aan- en verkoopbelangen van derde partijen in groothandelsenergieproducten samenbrengt, of het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt, op zulke wijze dat daaruit een contract voortkomt,

b) enig ander systeem of enige andere faciliteit waarbinnen diverse aan- en verkoopbelangen van derde partijen in groothandelsenergieproducten kunnen interageren, op dergelijke wijze dat daaruit een contract kan voortkomen.

Hieronder vallen elektriciteits- en gasbeurzen, brokers en andere personen die beroepshalve transacties regelen, alsook handelsplatforms als gedefinieerd in artikel 4 van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad.

Wie is verantwoordelijk voor het rapporteren van transactiegegevens?

Reporting van transactiegegevens

Wat is de lijst van de te rapporteren fundamentele gegevens?

De informatie betreffende de capaciteit en het gebruik van de installaties voor de productie, de opslag, het verbruik of het transport van elektriciteit of aardgas of informatie betreffende de capaciteit en het gebruik van de lng-installaties, inclusief de voorziene of onvoorziene onbeschikbaarheid van deze installaties (art. 8, lid 5, REMIT of art. 2 Implementing Act).

Wie is verantwoordelijk voor het rapporteren van fundamentele gegevens?

Nuttige documenten voor de rapportage van gegevens

Al deze documenten zijn beschikbaar via het REMIT portal.

Overzicht van handleidingen

Gebruikershandleiding voor de rapportage van transacties (TRUM)

Deze handleiding bevat een gedetailleerde uitleg van de te rapporteren transactiegegevens in de vorm van adviezen over het invullen van de verschillende gegevensvelden die zijn vastgesteld in de bijlage bij de uitvoeringsverordening.

Deze handleiding is van toepassing op alle leverings- en vervoerscontracten.

Procedurehandleiding voor de rapportage van gegevens (MoP)

Deze handleiding is een leidraad voor de rapporterende entiteiten inzake de rapportage van transacties, fundamentele gegevens en voorwetenschap.

Deze handleiding bevat de procedures, normen en elektronische formaten voor de rapportage van transacties, de mededeling van fundamentele gegevens en de bekendmaking van voorwetenschap.

Eisen betreffende de registratie van RRM

Deze handleiding beschrijft de eisen voor de rapportage van transacties en fundamentele gegevens, de registratieprocedure voor de rapporterende partijen en hoe het Agentschap de naleving van de eisen beoordeelt.

Overzicht van lijsten

De lijst van de georganiseerde markten

Deze lijst bevat een inventaris van alle georganiseerde markten.

De lijst van standaardcontracten

Deze lijst inventariseert de standaardcontracten. Deze lijst is een leidraad voor de marktdeelnemers om na te gaan of het contract een standaardcontract is en welke procedure ze moeten volgen om hun contract te rapporteren.

De RRM-lijst

Deze lijst bevat de verschillende RRM's die beschikbaar zijn voor de rapportage van de gegevens.

Vragen over de rapportage van gegevens

Raadpleeg de manual met veelgestelde vragen of contacteer ACER: transaction.reporting@acer.europa.eu en remit@acer.europa.eu.

Extra informatie

Website(s)

Print Contact