Voorwetenschap

Wat is de definitie van voorwetenschap (art. 2 REMIT)?

"voorwetenschap" is:

 • niet openbaar gemaakte informatie
 • die concreet is
 • en die rechtstreeks of middellijk verband houdt met één of meerdere voor de groothandel bestemde energieproducten
 • en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de prijzen van deze voor de groothandel bestemde energieproducten.

ACER legt deze definitie uit in zijn gids betreffende de toepassing van de REMIT-verordening.

Wat zijn de verplichtingen voor de bekendmaking van voorwetenschap (art. 4 REMIT)?

Marktdeelnemers maken tijdig en op een doeltreffende manier voorwetenschap publiekelijk openbaar, waarover zij beschikken met betrekking tot bedrijfsactiviteiten of faciliteiten die de betrokken marktdeelnemer, of hun moederonderneming of verbonden onderneming, bezit of controleert, of voor wiens operationele aangelegenheden deze marktdeelnemer of onderneming geheel dan wel gedeeltelijk verantwoordelijk is. Deze openbaarmaking betreft informatie betreffende de capaciteit en het gebruik van de installaties voor de productie, de opslag, het verbruik of het transport van elektriciteit of aardgas of informatie betreffende de capaciteit en het gebruik van de lng-installaties, inclusief de voorziene of onvoorziene onbeschikbaarheid van deze installaties.

Wat wordt er verstaan onder een doeltreffende openbaarmaking?

Twee benaderingen

1) bekendmaking op een bestaand platform van een TSB, energiebeurzen of transparantieplatformen, dat is opgericht op grond van Verordening nr. 714/2009 of Verordening nr. 543/2013;

2) bekendmaking op de website van de marktdeelnemer, maar er moet in dit geval voor worden gezorgd dat de informatie voor een zo groot mogelijk publiek beschikbaar is. Er mag worden gebruikgemaakt van sociale media als aanvullend middel, maar niet ter vervanging van een bekendmaking op de website van de marktdeelnemer.

Minimumeisen

Op technisch niveau:

 • de informatie moet op een non-discriminatoire, kosteloze manier worden verstrekt,
 • de informatie moet beschikbaar zijn via een RSS-informatiestroom die specifiek is voor de bekendmaking van voorwetenschap en die voor het publiek gemakkelijk en snel toegankelijk is,
 • de informatie moet gedurende minstens 2 jaar voor het publiek beschikbaar blijven,
 • de informatie moet beschikbaar zijn in een Europese taal en in het Engels, of uitsluitend in het Engels,
 • er moet worden gezorgd voor een minimale onbeschikbaarheid, in overeenstemming met de verwachtingen van de markt,
 • platformen moeten voorzien in maatregelen om belangenconflicten met marktdeelnemers te voorkomen;

Voor wat de inhoud van de informatie betreft:

 • datum en uur van bekendmaking,
 • datum en uur van het incident,
 • indien van toepassing, de naam en plaats van de betreffende activa ("asset"),
 • indien van toepassing, de betreffende markt,
 • indien van toepassing, de getroffen capaciteit van de activa in kwestie,
 • indien van toepassing, de beschikbare capaciteit van de activa in kwestie,
 • indien van toepassing, de betreffende brandstof,
 • indien van toepassing, een raming van de duur tot de gedeeltelijke of volledige terugkeer van de beschikbaarheid van de betreffende activa,
 • indien van toepassing, de reden van de onbeschikbaarheid van de betreffende activa. Indien de reden van de onbeschikbaarheid niet gekend is, moet de informatie worden bijgewerkt zodra de reden(en) is/zijn bevestigd,
 • indien van toepassing, een overzicht van alle bekendmakingen betreffende eenzelfde incident,
 • alle informatie die de lezer nodig heeft om de informatie te begrijpen.

Opgelet: elke openbaarmaking van voorwetenschap die onvolledig of onjuist is, wordt beschouwd als een niet-doeltreffende openbaarmaking en vormt dan ook een inbreuk (breach) op de REMIT-wetgeving.

Wat zijn de bekendmakingstermijnen en de uitzonderingen?

Artikel 4, lid 2, van de REMIT-verordening voorziet in de mogelijkheid om de openbaarmaking van voorwetenschap uit te stellen teneinde de rechtmatige belangen van de marktdeelnemer te beschermen. De marktdeelnemer mag in geen enkel geval de niet-openbaar gemaakte informatie gebruiken en moet ACER en de nationale regulerende instantie hiervan in kennis stellen.

De marktdeelnemers mogen ook op grond van artikel 4, lid 7, de openbaarmaking van voorwetenschap uitstellen indien dit kritieke infrastructuren zoals vastgesteld in artikel 2, onder d), van Richtlijn 2008/114/EG in gevaar zou brengen.

Wat betekent marktmanipulatie met betrekking tot voorwetenschap (art. 3 REMIT)?

Merk op: elke openbaarmaking van voorwetenschap die onvolledig of onjuist is, wordt beschouwd als een niet-doeltreffende openbaarmaking en vormt dan ook een inbreuk (breach) op de REMIT-wetgeving.

Handel met voorwetenschap is verboden (definitie art. 3 REMIT).

Print Contact