Productie

De bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie is onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning afgeleverd door de federale minister van Energie op advies van de CREG.

De bouw van nieuwe installaties is vrijgesteld van de voorafgaande individuele vergunning wanneer het netto ontwikkelbaar vermogen van de installatie lager is dan of gelijk is aan 25 elektrische megawatt.

De houders van een productievergunning hebben verplichtingen.

Er is een vergunning nodig om een windmolenpark in de Noordzee te bouwen en uit te baten. Op deze pagina vindt u de lijst van alle titularissen van een domeinconcessie in de Noordzee, de toepasselijke procedure om deze concessie te verkrijgen alsook een uitleg over de aansluiting van de parken op het elektriciteitstransmissienet over het land.

De mechanismen voor de toekenning van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong voor offshore windenenergie worden eveneens uitgelegd.

Print Contact