Domeinconcessies

Illustratie van de windmolenprojecten in de Noordzee

Procedure tot toekenning van een domeinconcessie

De aanvragen tot het bekomen van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden in de zeegebieden waarin België zijn rechtsbevoegdheid kan uitoefenen, worden gericht aan de afgevaardigde van de minister van Energie.

Deze laatste bezorgt de aanvraag aan de betrokken administraties en aan de CREG, die het technisch dossier met betrekking tot de aanvraag evalueren en een advies geven. De afgevaardigde van de minister van Energie brengt daarna, na raadpleging van de beheerder van het transmissienet (Elia), zijn voorstel tot toekenning of tot weigering van een domeinconcessie ter kennis aan de minister.

De beslissing van de minister tot toekenning van de domeinconcessie gebeurt via ministerieel besluit, bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Financiering van de onderzeese kabel

Domeinconcessies die voor 1 juli 2007 werden toegekend (C-Power, Belwind/Nobelwind en Northwind)

Voor offshore windparken die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie verleend vóór 1 juli 2007 staat de transmissienetbeheerder in voor één derde van de kostprijs van de onderzeese kabel met een maximumbedrag van 25 miljoen euro voor een project van 216 MW of meer.

Deze financiering van 25 miljoen euro wordt naar rato verminderd wanneer het project minder dan 216 MW bedraagt.

In dit bedrag zijn de aankoop, de levering en de plaatsing van de onderzeese kabel alsmede de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van voormelde productie-installaties begrepen.

Deze financiering wordt over vijf jaar gespreid, naar rato van één vijfde per jaar vanaf het begin van de werken.

De CREG controleert de voor de financiering in aanmerking te nemen totale kosten voor de bijdrage op basis van de offerte of offertes die de titularis van de domeinconcessie in aanmerking neemt met toepassing van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

De bijdrage wordt gestort in vijf gelijke schijven vanaf de maand volgend op de aanvang van de eerste werken en elk volgend jaar op dezelfde datum.

Domeinconcessies die na 1 juli 2007 werden toegekend

De offshore windparken die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie verleend na 1 juli 2007, kunnen de minister verzoeken om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht. Indien ze toestemming krijgen om niet aan te sluiten, staat de transmissienetbeheerder in voor één derde van de kostprijs van de onderzeese kabel met een maximumbedrag van 25 miljoen euro volgens de modaliteiten bepaald in deze paragraaf en wordt de minimumprijs voor de geproduceerde windenergie, zoals vastgelegd voor installaties waarvan de financial close plaatsvindt na 1 mei 2014 verhoogd met 12 euro/MWh.

Voor de installaties die aansluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, maar zich op een afstand van meer dan 9 kilometer bevinden van deze installatie, staat de netbeheerder in voor een door de Koning, op voorstel van de CREG en na advies van de netbeheerder, te bepalen deel van de kostprijs van de onderzeese kabel ter aansluiting op deze installatie.

Extra informatie

Website(s)

Regelgeving

Verwante publicaties

Print Contact