De gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie verplicht de beheerders, Fluxys Belgium voor zijn vervoers- en opslagactiviteiten en Fluxys LNG voor zijn LNG-terminallingactiviteiten om standaardcontracten, toegangsreglementen en dienstenprogramma's op te stellen en aan de CREG ter goedkeuring voor te leggen.

De standaardcontracten formaliseren de contractuele band tussen Fluxys en een onderneming die van de aangeboden dienst gebruikmaakt. Deze bepalen de rechten en plichten van beide partijen in verband met aardgasvervoer en -opslag en het gebruik van LNG-terminalling.

De toegangsreglementen bevatten de operationele regels en procedures voor het gebruik van de onderschreven vervoers-, opslag- en terminallingdiensten.

De aardgasvervoersprogramma, opslagprogramma en LNG-programma bevatten een “user friendly” overzicht van de gereguleerde aangeboden aardgasvervoers- , opslag- en terminallingdiensten.

Vervoer

Opslag

LNG-terminalling

More informations