Nettarieven Elia

Procedure voor de vastlegging van de tarieven van Elia

De transmissienetbeheerder voor elektriciteit (Elia) legt haar tarieven, in principe om de vier jaar, ter goedkeuring voor aan de CREG met toepassing van een tariefmethodologie die de CREG heeft bepaald en die regels bevat die moeten worden nageleefd bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van de tarieven.

De CREG baseert zich op deze tariefmethodologie om de transmissietarieven van Elia goed te keuren.

Raadpleeg de tarieven

Op het transmissienet aangesloten afnemers

Deze tarieven bevatten de aansluiting op het transmissienet, het gebruik van het transmissienet, de levering van ondersteunende diensten, het handhaven en herstellen van het individueel evenwicht van de toegangsverantwoordelijken, de externe inconsistentie tussen de nominaties van twee toegangsverantwoordelijken, de openbare dienstverplichtingen opgelegd aan de transmissienetbeheerder en de toeslagen.

Op het distributienet aangesloten afnemers

Deze transmissietarieven worden opgenomen in de tariefrasters van de distributietarieven die door de regionale regulatoren worden gepubliceerd. Ze verschillen van distributienetbeheerder tot distributienetbeheerder door geografische kenmerken op lokaal niveau (bijvoorbeeld belangrijke of minder belangrijke elektriciteitsverliezen op het distributienet afhankelijk van het feit of de distributienetbeheerder op het platteland of in de stad ligt) en op regionaal niveau (bijvoorbeeld steun aan hernieuwbare energie).

Tariefmethodologie

Hier vindt u het overzicht van alle stappen bij de uitwerking van de tariefmethodologie voor Elia System Operator.

Print Contact