Samenvatting

Op 31 augustus 2017 heeft de CREG, naar aanleiding van een vraag van de minister van Energie van 20 juli 2017, een advies opgemaakt over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 157 van het technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. Dit artikel bevat een algemene beschrijving van de middelen waarover de netbeheerder beschikt om het evenwicht van het net te verzekeren. Deze middelen zijn onder andere enerzijds de activering van het vermogen dat de producenten ter beschikking van de netbeheerder moeten stellen (niet-gereserveerd vermogen) en anderzijds de activering van het tertiaire regelvermogen dat ter beschikking van de netbeheerder wordt gesteld in het kader van de verwerving van ondersteunende diensten (gereserveerd vermogen). Artikel 157 van het technisch reglement voorziet dat de netbeheerder eerst het niet-gereserveerde tertiaire regelvermogen moet activeren en pas daarna het gereserveerde tertiaire regelvermogen.

Het doel van het ontwerp van koninklijk besluit is de vereiste dat het gereserveerde tertiaire regelvermogen altijd geactiveerd moet worden na het niet-gereserveerde tertiaire regelvermogen op te heffen. In haar advies wijst de CREG voornamelijk op problemen met de vorm en de opmaak. Verder stelt ze wijzigingen aan het verslag aan de koning voor om het in overeenstemming te brengen met de bepalingen uit het ontwerp.

 

Download het document (pdf, 478.99 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)1661