Advies betreffende een ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie en houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

Samenvatting

Naar aanleiding van de sterke stijging van de sociale tarieven voor gas en elektriciteit die de CREG heeft berekend met toepassing van de methodologie uit twee ministeriële besluiten van 30 maart 2007 heeft de minister van Economie de CREG een ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van de besluiten van 30 maart 2007, met het oog op de invoeging van tarifaire plafonds, met inwerkingtreding op 1 februari 2019, ter advies overgemaakt.

In haar advies valideert de CREG het retroactieve karakter van de overwogen maatregel, maar maakt ze voorbehoud over de manier waarop die wordt geïmplementeerd.

Met de meeste opmerkingen van de CREG werd rekening gehouden in de aan de afdeling wetgeving van de Raad van State voorgelegde versie van het ontwerp van ministerieel besluit.

Download het document (pdf, 292 kB)

Datum van goedkeuring

14 februari 2019

Referentie

Advies(A)1906

Bijlage(n)

Ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie en houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

Verwante publicaties

Thema's

Sociaal tarief

Print Contact