Samenvatting

Op 13 februari 2020 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de minister bevoegd voor energie, over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 261, 262 en 375 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe.

Het betreft meer bepaald een voorstel van wijziging van het federaal technisch reglement gelet op de verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet. De CREG heeft geen inhoudelijke bezwaren tegen wat men wil bereiken met de ontworpen wijzigingen van de betreffende artikelen van het federaal technisch reglement, maar wel wat opmerkingen en vragen bij de manier waarop men dit wil bereiken.

Het federaal technisch reglement werd vervolgens gewijzigd bij een koninklijk besluit van 13 juni 2021.

Download het document (pdf, 325.67 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2054