Samenvatting

Het sociaal energiefonds, dat door de federale bijdrage elektriciteit en aardgas wordt gespijsd, dient voor de financiering van de sociale maatregelen om de OCMW’s de opdracht van sociale begeleiding en van financiële steun toe te kennen in het kader van de energielevering aan de kwetsbaarste personen.

Sinds 2012 is het voor hen bestemde bedrag jaarlijks bij koninklijk besluit bevroren (in het bijzonder de koninklijke besluiten van 19 december 2018 en 17 december 2019) terwijl hun behoeften blijven stijgen.

Het parlement heeft de CREG gevraagd om een advies over te maken over een wetsvoorstel “houdende diverse bepalingen inzake de federale bijdrage tot financiering van de sociale fondsen gas en elektriciteit” dat tot doel had om enerzijds de bevriezing van het bedrag bestemd voor het sociaal energiefonds in 2020 zoals voorzien door het koninklijk besluit van 17 december 2019 niet te handhaven en anderzijds de modaliteiten van de dekking van de kost van de indexering vast te leggen zodat die niet door de eindverbruikers zou worden gedragen.

Het advies van de CREG zet ten eerste de wetgeving en de reglementering van toepassing inzake federale bijdrage uiteen. Daarna beschrijft het het koninklijk besluit van 19 december 2018 en de draagwijdte van de bekrachtigingswet van 20 december 2019 en vervolgens het koninklijk besluit van 17 december 2019 en onderzoekt het het wetsvoorstel waarvoor een advies werd gevraagd. Tot slot bespreekt het advies ook de kost van de indexering en de financiering ervan.

Download het document (pdf, 1.7 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2070