Samenvatting

De minister van Energie heeft op 8 december 2020 aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits-/aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. De toepassing van het sociaal tarief en de uitbreiding ervan leidt tot bijkomende kosten voor de elektriciteits- en aardgasleveranciers. Het advies (A)2166 in kwestie analyseert het voorontwerp van koninklijk besluit met als doel de kosten te verminderen terwijl het systeem voor het beheer van de fondsen beschermde klanten in evenwicht blijft.

In haar advies heeft de CREG de formules op basis van de marktnoteringen geanalyseerd en aangepast om zo de referentie-energiecomponenten te bepalen. Ze heeft eveneens haar aanbevelingen geuit over het in rekening brengen van de bijdragen „hernieuwbare energie en warmtekracht“ van elke regio in de elektriciteitsreferentieprijs. Het advies analyseert ook het principe van de voorschotten. Tenslotte heeft de CREG bijkomende aanpassingen aan de besluiten van 29 maart 2012 voorgesteld.

Download het document (pdf, 290.88 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2166

Thema's