Samenvatting

Op 18 maart 2021 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de minister bevoegd voor energie, over een herziening van de vertrouwelijke nominatieve lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en het herstelplan van Elia.

De CREG heeft inhoudelijk geen bezwaar tegen de voorgestelde aanpassingen ten opzichte van de bij ministerieel besluit van 23 december 2020 goedgekeurde lijsten. De CREG brengt evenwel de toepasbaarheid en de toepassing van deze lijsten onder de aandacht in haar advies en dit met het oog op een doelmatige en efficiënte uitvoering van het systeembeschermingsplan en het herstelplan.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2021 wordt het voorstel van lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en de hieraan verbonden voorwaarden, en het voorstel van lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het herstelplan en de hieraan verbonden voorwaarden, goedgekeurd.

Download het document (pdf, 364.17 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2215