Samenvatting

De minister van Energie heeft op 10 november 2021 aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen (i) over een ontwerp van koninklijk besluit voor het toekennen van een eenmalig forfait van € 80 aan klanten die genieten van het sociaal tarief elektriciteit en (ii) over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. Dit laatste punt heeft betrekking op de compensatie van de meerkost van de sociale tarieven met betrekking tot het BIM-cliënteel voor het jaar 2021.

In haar advies heeft de CREG bepaalde opmerkingen geformuleerd over deze twee ontwerpen van koninklijk besluit en heeft zij bovendien voorgesteld om bij de toekenning van het forfait rekening te houden met een uitgebreid aantal beschermde klanten, gelet op de minieme impact op de kost van de maatregel.

Download het document (pdf, 332.75 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2304

Bijlage(n)

Thema's