Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de door NV Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Standaard aardgasvervoerscontract, het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B, C1, C3, E, G, H en de nieuwe bijlage C5 van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer

Samenvatting

Op 4 augustus 2015 heeft Fluxys Belgium bij de CREG een aanvraag ingediend tot goedkeuring van wijzigingen van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Aardgasvervoersprogramma en van een aantal bijlagen bij het Toegangs-reglement voor Aardgasvervoer. Via die wijzigingen wil Fluxys Belgium haar dienstenaanbod op contractueel en operationeel vlak afstemmen op de implementatie van de Europese netwerkcode CAM die op 1 november 2015 van kracht wordt. Tegelijkertijd stelt Fluxys Belgium voor om de hubdiensten volledig in het diensten-aanbod te integreren en zo het vervoersmodel verder te vereen-voudigen. Deze wijzigingen houden rekening met de feedback van de netgebruikers naar aanleiding van de marktconsultatie georganiseerd in het voorjaar 2015. In haar beslissing oordeelt de CREG dat de implementatie van de bepalingen voorzien in de netwerkcode CAM onvolledig is gebeurd en dat de integratie van de hubdiensten, zowel op contractueel als op operationeel vlak, belangrijke tekorten vertoont. Daarom beslist de CREG de voorgestelde wijzigingen niet in hun geheel goed te keuren. Zij vraagt Fluxys Belgium een nieuw voorstel uit te werken.

Download het document (pdf, 584 kB)

Datum van goedkeuring

17 september 2015

Referentie

Beslissing(B)150917-CDC-1457

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel

Print Contact