Beslissing over het door Interconnector (UK) Limited ingediende voorstel van Toegangsovereenkomst met IUK, Toegangsreglement van IUK, de Systeemgebruikersovereenkomst, de diensten voor het Vervoer van Aardgas verricht door IUK tussen GB en België en de impliciete veilingsmethode en de afwijking van de artikelen 8, 9, 10, 19 en 37 van de Verordening (EU) 2017/459 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 984/2013

Samenvatting

De CREG heeft het voorstel van impliciete veilingsmethode dat door Interconnector (UK) werd ingediend, goedgekeurd.

Dit voorstel kwam tot stand na diverse marktconsultaties door IUK over de methode van capaciteitstoewijziging. De marktpartijen die aan de consultaties deelnamen, lieten zich positief uit over de inspanningen die IUK doet om het aanbod van flexibele diensten te ontwikkelen en uit te breiden. Een meerderheid ziet een meerwaarde in het aanbod van vervoersdiensten via impliciete allocatie als bijkomende mogelijkheid naast het expliciete aanbod via Prisma. Daarnaast formuleren de marktpartijen wel een aantal kritische bedenkingen over de manier waarop impliciete allocatie wordt aangeboden. Naar aanleiding hiervan heeft IUK het toegangsreglement aangepast en de regels en algemene voorwaarden voor de partners van impliciete allocatie in een bijlage gespecificeerd.

Op die manier hebben de marktconsultaties geleid tot aanvaardbaar kader waarbinnen capaciteit impliciet kan worden aangeboden en toegewezen. De CREG vraagt IUK uitdrukkelijk de toepassing van de impliciete toewijzingsmethode te monitoren en ten laatste voor 1 april 2019 het resultaat ervan aan de CREG over te maken.

 

Download het document (pdf, 839 kB)

Datum van goedkeuring

01 maart 2018

Referentie

Beslissing(B)1729

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie aardgas, Marktmodel

Print Contact