Beslissing over de vastlegging van het bedrag ter dekking van de totale kosten van de aansluiting op het Modular Offshore Grid voor de domeinconcessie Northwester 2

Print Contact