Ontwerpbeslissing omtrent de richtsnoeren die de voorwaarden preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten

Samenvatting

In overeenstemming met artikel 3, § 3 van het voorstel van koninklijk besluit tot vastlegging van de investeringsdrempels en de criteria zoals aangenomen door het directiecomité van de CREG tijdens zijn vergadering van 4 februari 2021, heeft de commissie, na een raadpleging van de marktspelers van 30 oktober tot 20 november 2020, richtlijnen vastgesteld. Deze richtlijnen  communiceren aan de marktspelers de specificaties met betrekking tot de voorwaarden voor het in aanmerking komen van investeringskosten met het oog op een klassering van de capaciteit in een capaciteitscategorie dat recht geeft op een capaciteitscontract van maximum 3, 8 of 15 leveringsperiodes.

Deze ontwerpbeslissing is een eindbeslissing van de CREG die werd genomen in afwachting van het aannemen van het koninklijk besluit investeringsdrempels en criteria. Ze werd genomen door het directiecomité van de CREG tijdens zijn vergadering van 7 januari 2021.

Download het document (pdf, 491 kB)

Datum van goedkeuring

07 januari 2021

Referentie

Beslissing(B)2129

Verwante publicaties

Thema's

Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

Print Contact