Samenvatting

In het kader van het plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten, zoals bedoeld in de artikelen 22ter en 22quater van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet), worden een aantal opdrachten aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) toevertrouwd.

Onderhavige beslissing heeft tot doel om de opdracht, voorzien in artikel 22ter, § 6, 4de lid van de elektriciteitswet, uit te voeren. Hierin wordt bepaald dat de CREG belast is met het opstellen van het model van aangifte in te dienen door de betrokken schuldenaars, alsook van het formaat van de toe te zenden stukken voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022, en dit ten laatste op 28 februari 2023.

Deze aangifte dient als basis voor de berekening van de heffing op het surplus aan inkomsten dat tussen 1 augustus 2022 en 31 december 2022 door de schuldenaars werd gerealiseerd.

Er werd een publieke raadpleging georganiseerd over de ontwerpbeslissing van 26 januari 2023 tot en met 9 februari 2023.De CREG heeft ervoor gekozen om het model van aangifte op te stellen via een digitaal platform dat zij op zeer korte termijn heeft moeten ontwikkelen.

Het platform is toegankelijk via volgende link: https://CapMarketRevenues.creg.be.

Download het document (pdf, 2.13 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2511

Bijlage(n)

Thema's