Samenvatting

De beleidsnota zet de doelstellingen uiteen die de CREG in 2022 zal nastreven. Bij het vastleggen van die doelstellingen houdt de CREG rekening met haar wettelijke taken. De doelstellingen kaderen ook in de strategische richtsnoeren die het federale parlement en de federale regering hebben vastgelegd op het vlak van energie.

Elke specifieke doelstelling wordt uitvoerig beschreven, net als de activiteiten die eruit voortvloeien voor het jaar 2022 met een lijst van deliverables en een vermelding van een indicatieve uitvoeringstermijn.

Deze beleidsnota voor het jaar 2022 werd op 7 december 2021 voorgesteld in de commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Download het document (pdf, 1.13 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2346

Thema's