Samenvatting

Na de zeer sterke prijsstijgingen in de maand januari 2022, noteren we in februari eerder een lichte daling van het prijsniveau. Bij de vaste producten stellen we zowel lichte stijgingen als lichte dalingen vast van de prijzen voor de consument. Producten met kwartaalindexering blijven uiteraard ongewijzigd in de 2e maand van het eerste kwartaal. Bij variabele producten die op maandbasis geïndexeerd worden, zien we een gemiddelde daling van de prijzen met  zo’n 13 à 14 %. Uiteraard zijn deze dalingen ruimschoots onvoldoende om te kunnen spreken van een terugkeer naar een ‘normaal’ prijsniveau. Het niveau van de marktprijzen blijft schommelen tussen de € 200/MWh en € 300/MWh voor elektriciteit en tussen de € 80/MWh en € 115/MWh voor aardgas. Bij de individuele producten zien we geen sterk afwijkende prijsevoluties t.o.v. de evoluties op de groothandelsbeurzen en de daaraan gekoppelde indexeringsparameters.

De CREG stelt zich de vraag wat het voordeel is voor de consument die kiest voor een variabel product bij een ‘assortiment’ van meer dan 40 verschillende indexeringsparameters die nauwelijks verschillen ten opzichte van elkaar. Na analyse van de bestaande indexeringsparameters pleit de CREG er voor om gewogen (spot) parameters en forward parameters die gebaseerd zijn op één notering op de energiebeurs te weren. Ze maken het aanbod voor de consument onnodig complex en hebben geen toegevoegde waarde bij het maken van een keuze binnen het aanbod van de variabele producten. Zonder enige afbreuk te doen aan het vrijgemaakte deel van de energiemarkt voor particulieren, zal een beperkter aantal vergelijkbare indexeringsparameters de keuze voor een of ander variabel product eenvoudiger en transparanter maken voor de consument. Verder is de CREG er ook van overtuigd dat duidelijke en toegankelijke communicatie over de kenmerken van de verschillende types van variabele producten onontbeerlijk is. De CREG is zich ook bewust van het feit dat prijsvergelijkingen op jaarbasis van vaste, variabele spot en forward producten zeker voor verbetering vatbaar zijn en blijft dan ook in overleg met de stakeholders om de vergelijkingsmethode te optimaliseren.

Download het document (pdf, 4.41 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (RA)2305/4