Samenvatting

Overeenkomstig de elektriciteitswet is de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) bevoegd voor het opstellen van een voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten. Deze drempels dienen voor de bepaling van capaciteiten die aanspraak kunnen maken op meerjarencontracten in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna: CRM).

Het directiecomité van de CREG heeft een eerste ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd op 12 december 2019.

Dit voorstel moest gedeeltelijk worden herzien omwille van, onder andere, de evolutie van het Belgisch en Europees wetgevend kader en de noodzaak om de communicatie met de marktspelers (voortaan via een informaticaplatform) en de certificering van investeringen (voortaan via een onafhankelijke technische expert) te vereenvoudigen. Daarom heeft de CREG een aanvullend voorstel goedgekeurd.

Dit aanvullende voorstel maakte het voorwerp uit van een openbare raadpleging die liep van 30 oktober tot en met 20 november 2020 en daarna van het advies van de netbeheerder (Elia) dat op 21 januari 2021 aan de CREG is overgemaakt.

Het directiecomité van de CREG  heeft dit voorstel tijdens zijn vergadering van 4 februari 2021 goedgekeurd.

Download het document (pdf, 623.43 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Voorstel (C)2135