43 resultaten gevonden voor

Advies over het voorstel van lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en van het herstelplan van Elia Transmission Belgium NV

Op 2 december 2020 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de Algemene Directie Energie, over de vertrouwelijke versies van de ontwerplijsten van significante netgebruikers met hoge prio

Datum van goedkeuring
Type

Nota als reactie op de openbare raadpleging georganiseerd door ELIA over de methodologie, de basisgegevens en -scenario’s voor de studie van de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit voor het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2022-2032

Elia heeft eind 2020 een openbare raadpleging georganiseerd over de methodologie, de basisgegevens en -scenario’s voor de studie die zij eind juni 2021 zal publiceren over de bevoorradingszekerheid

Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de houders van rechtstreekse en onrechtstreekse buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan het capaciteitsvergoedings-mechanisme

De CREG  brengt bij deze advies uit met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit "houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de houders van rechtstreekse en onrechtstreekse buitenl

Datum van goedkeuring
Type

Voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten met het oog op de klassering van capaciteiten in capaciteitscategorieën

Het doel van dit voorstel is de voorstelbevoegdheid, toegekend aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) inzake vaststelling van de drempels en criteria voor het in

Datum van goedkeuring
Type

Advies met betrekking tot het ontwerpvoorstel van koninklijk besluit dat de berekeningsmethodologie van de capaciteit en de parameters voor de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme vastlegt, dat op 22 november 2019 door Elia werd bezorgd

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) formuleert in dit document een advies over een ontwerpvoorstel van koninklijk besluit dat de methodologie voor de berekening v

Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van Elia System Operator NV van de regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en de specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten

De Europese netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet voorziet onder meer dat Elia regels opstelt voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en specifieke

Datum van goedkeuring
Type

Studie met betrekking tot de analyse van de reactie van de elektriciteitsmarkt ten gevolge van de onbeschikbaarheid van meerdere kernreactoren in België in de periode van oktober 2018 tot februari 2019

De Belgische elektriciteitsmarkt werd eind 2018 beïnvloed door een belangrijke gebeurtenis, namelijk de onverwachte onbeschikbaarheid van een groot aantal kernreactoren, en dit tussen 14 oktober en

Datum van goedkeuring
Type

Nota als reactie op de openbare raadpleging georganiseerd door Elia over de data voor de studie over adequacy- en flexibiliteitsnoden van het Belgische systeem

De transmissienetbeheerder, Elia, organiseerde een openbare raadpleging over de gegevens voor de studie inzake de adequacy- en flexibiliteitsnoden voor het Belgisch elektriciteitssysteem voor de pe

Datum van goedkeuring
Type

Analyse van de CREG over de studie van Elia ‘Electricity scenarios for Belgium towards 2050 – Elia’s quantified study on the energy transition in 2030 and 2040’

In deze nota formuleert de CREG een niet-exhaustieve lijst van feitelijke opmerkingen over de studie van Elia "Electricity scenarios for Belgium towards 2050" gepubliceerd op 15 november 2017.

Datum van goedkeuring
Type