41 resultaten gevonden voor

Advies over de aanvraag door de vzw Vinçotte tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

De CREG brengt een gunstig advies uit over de aanvraag door de VZW Vinçotte tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over de aanvraag door SGS Statutory Services Belgium vzw tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

De CREG brengt een positief advies uit over de aanvraag door SGS Statutory Services Belgium vzw tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over de aanvraag door de vzw Vinçotte tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

De CREG brengt een gunstig advies uit over de aanvraag door de VZW Vinçotte tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over het ontwerp van Waals decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het ontwerp van besluit van de Waalse regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 ter bevordering van elektriciteit opgewekt met behulp van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Op 18 oktober 2018 heeft de CREG een gunstig advies verleend over een « avant-projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité » et un « projet d’arrêté du Gouvernement wallon...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden toegekend aan de NV Northwester 2

De CREG brengt een advies uit over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden toegekend aan de NV Northwester 2.
Datum van goedkeuring
Type

Eindbeslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 2de periode (03.10.2017 - 02.10.2018) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

De CREG onderzoekt of er een verschil is tussen de gecontracteerde verkoopprijs voor elektriciteit en een gemiddelde nominale prijs gelijk aan 90% van de elektriciteitsprijs en bepaalt op basis hiervan de correctiefactor.
Datum van goedkeuring
Type

Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden (Thortonbank) toe­gekend aan de NV C-POWER bij ministerieel besluit van 27 juni 2003 en gewijzigd bij ministeriële besluiten van 3 februari 2010 en van 6 mei 2013

De NV C-POWER diende een aanvraag in voor het bekomen van een wijziging van de opbouw van de ontmantelingsprovisie en voorzag hiervoor twee mogelijke opties. Voor de eerste optie die een volstoring van de ontmantelingsprovisie voorziet gedurende de...
Datum van goedkeuring
Type

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

Dit voorstel heeft tot doel in de tekst van de regelgeving het besluit van de ministerraad van 9 juni 2016 betreffende de herziening van het mechanisme voor de steun aan offshorewindenergie om te zetten
Datum van goedkeuring
Type

Studie over de analyse van ondersteuning van offshore windenergie met inbegrip van het jaarlijks verslag over de doeltreffendheid van de minimumprijs voor offshore windenergie

In de studie over de analyse van ondersteuning van offshore windenergie met inbegrip van het jaarlijks verslag over de doeltreffendheid van de minimumprijs voor offshore windenergie analyseert de CREG, op vraag van de Minister van Energie, Leefmilieu...
Datum van goedkeuring
Type

Richtlijnen over de procedure voor de vastlegging van de waarden die in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de minimumprijs per groenestroomcertificaat voor offshore windenergie

Op vraag van het Belgian Offshore Platform (BOP) heeft de CREG richtlijnen uitgewerkt over de toepassing van de procedure voor de vastlegging van de waarden die in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de minimumprijs per...
Datum van goedkeuring

Studie over de hervorming van de ondersteuning voor offshore windenergie met inbegrip van het jaarlijks verslag over de doeltreffendheid van de minimumprijs voor offshore windenergie

In de periode 2011-2012 voerde de heer Dralans een bemiddelingsopdracht uit. Deze opdracht was een alternatief ondersteuningsmechanisme voor offshore windenergie voor te stellen, waarin zowel de investeerders als de grootverbruikers zich konden...
Datum van goedkeuring
Type