48 resultaten gevonden voor

Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 voor wat het terugdraaien van de accijnsverhoging van de federale regering en het verbieden van belastingverhogingen op energie betreft

Op 2 oktober 2023 ontving de CREG een adviesaanvraag van de commissie “Financiën en Begroting” van de Kamer over een wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004. Dit wetsvoorstel beoogde de accijnsverhoging van de federale...
Datum van goedkeuring
Type

Voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode om de middelen te bepalen die nodig zijn voor de uitvoering van de doelstellingen bedoeld in artikel 21bis, § 1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de modaliteiten voor het beheer van de erin bedoelde fondsen door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

De programmawet van 27 december 2021 heeft de elektriciteitswet gewijzigd door de federale bijdrage af te schaffen en de kost van de openbare dienstverplichtingen en de gedeeltelijke financiering van de CREG te laten dragen door de staatsbegroting...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door de nv Elia Transmission Belgium, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, van toepassing vanaf 1 januari 2022

De CREG keurt het geactualiseerd tariefvoorstel met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen goed. Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022.
Datum van goedkeuring
Type

Studie betreffende de impact van de kosten van de federale ODV’s op de elektriciteitsfactuur en voor een voorstel van steun voor het concurrentievermogen van ondernemingen die niet weegt op de factuur van de huishoudens en de kmo’s voor het CRM en de toeslag offshore

Deze studie beantwoordt aan de vragen die de vorige Minister van Energie in juli 2020 aan de CREG stelde om een gedeelte van de resolutie 1220/007 van de Kamer te implementeren. Haar eerste doelstelling is het formuleren van prognoses, in een...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door de nv Elia Transmission Belgium, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, van toepassing vanaf 1 januari 2021

De CREG keurt het geactualiseerd tariefvoorstel met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen goed. Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021.
Datum van goedkeuring
Type

De federale bijdragen elektriciteit en aardgas

Krachtens artikel 23, §2, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt heeft de CREG het initiatief genomen een nota op te stellen betreffende de federale bijdragen elektriciteit en aardgas. Het belang van...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over de amendementen ingediend door mevrouw L. Dierick op een wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake de federale bijdrage tot financiering van de sociale fondsen gas en elektriciteit

Het sociaal energiefonds, dat door de federale bijdrage elektriciteit en aardgas wordt gespijsd, dient voor de financiering van de sociale maatregelen om de OCMW’s de opdracht van sociale begeleiding en van financiële steun toe te kennen in het kader...
Datum van goedkeuring
Type