Bevoorradingszekerheid aardgas

Studie over over ‘hoe een goed werkende groothandelsmarkt voor aardgas de basis legt voor voorzieningszekerheid en liquiditeit in België’

In België zijn de marktomstandigheden voor het aantrekken en verdelen van aardgasstromen gunstig. Hoe meer de Belgische marktplaats ondersteund wordt door handelbevorderende diensten en faciliteiten, des te meer de handelaars aardgastransacties in België zullen uitvoeren, voor zowel de Belgische afzetmarkt als voor de andere afzetmarkten in Noordwest-Europa. De marktliquiditeit en de bevoorradingszekerheid die hieruit voortvloeien zijn echter geen verworvenheden aangezien de verschillende marktplaatsen in de EU met elkaar wedijveren voor het aantrekken van de aardgashandel. Tegelijk is een trend van schaalvergroting en concentratie van aardgasbedrijven zichtbaar, een economisch natuurlijk verschijnsel dat evenwel toezicht vereist.

Studie van de bevoorradingszekerheid van aardgas en elektriciteit bij de laagste temperaturen sinds de vrijmaking van de markten (februari 2012)

Deze studie onderzoekt in welke mate de koudegolf van februari 2012, die gepaard ging met een piekafname van aardgas en elektriciteit, de bevoorradingszekerheid van energie in België op de proef heeft gesteld. Men gaat na in hoeverre de koudegolf het aardgas- en elektriciteitssysteem tot haar uitersten heeft geduwd en of België tijdens deze koudegolf in staat was om, met een aanvaardbaar risico, de bevoorradingszekerheid van aardgas en elektriciteit te garanderen. Een analyse van het Belgische geïnterconnecteerde aardgas- en elektriciteitssysteem tijdens deze koudegolf laat toe om met grotere zekerheid de sterkte van de aardgas- en elektriciteitsvoorziening te testen en zo eventuele zwaktes bloot te leggen en voorstellen ter verbetering aan te reiken.

Studie betreffende het ontwerp van prospectieve studie over de zekerheid van aardgasbevoorrading tot 2020

Deze studie biedt een evaluatie van het ontwerp van prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020 dat de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft voorgelegd voor de publieksraadpleging. De studie geeft een evaluatieverslag dat een samenvattende beoordeling geeft van zowel het realisatieproces van het ontwerp van prosprectieve studie als de inhoudelijke kwaliteit. Ook doet men aanbevelingen om te streven naar een tijdige en doeltreffende realisatie van prospectieve studies.

Studie betreffende de mogelijke verbinding tussen de LNG-terminal te Duinkerke en het Belgisch aardgasvervoersnet

De Franse energiegroep Electricité de France (EDF) wil tegen einde 2014 een LNG-terminal bouwen in Duinkerke. EDF wil zo via de kortste weg LNG op het handelsplatform te Zeebrugge brengen en haar elektriciteitscentrales in België voorzien van aardgas op een moduleerbare wijze. Enerzijds verhindert de bouw van een LNG-terminal te Duinkerke de expansiemogelijkheden van de LNG-terminal te Zeebrugge, anderzijds draagt een nieuwe terminal bij tot de bevoorradingszekerheid van Noord/West Europa als dit bijkomende knooppunt goed verbonden is met de bestaande hoofdassen van het vervoersnet. Deze studie snijdt de aspecten aan die verband houden met de bouw van de terminal, maar diept deze niet uit. Wel beargumenteert de studie een standpunt over de inpassing van de terminal in het bestaande Belgische vervoersnet, waarbij ze meerdere basisprincipes en richtlijnen betrekt.

Studie over de uitbouw van een regionale competitieve markt voor laagcalorisch aardgas

De laagcalorische aardgasmarkt is in 2009 in België nog steeds te beschouwen als een afzonderlijke markt, los van de hoogcalorische markt, en wordt bevoorraad door één bron en via één route vanuit Nederland. Deze monolitische bevoorradingsketen bemoeilijkt de vrije marktwerking op deze afzonderlijke markt. Een gewijzigd marktmodel in Nederland kan echter een oplossing bieden voor de marktsituatie in België. De plotse capaciteitsrelease van februari 2009 door de Nederlandse vervoersnetbeheerder GTS op het uitgangspunt ‘Hilvarenbeek’ en de reacties daarop van de deelnemende marktpartijen was de aanzet voor een studie die de ontwikkeling van de laagcalorische aardgasmarkt vanuit een nieuw perspectief onderzoekt.

Studie betreffende de behoefte aan aardgasvoorziening, bevoorradingszekerheid en infrastructuurontwikkeling 2009-2020

Deze studie over de zekerheid van aardgasbevoorrading identificeert systematisch de behoeften en zoekt naar het evenwicht met het aanbod in de hele bevoorradingsketen van aardgas voor België, zowel voor de jaarvraag (volumes) als de uurdebieten (capaciteiten). In deze bevoorradingsketen, die in de vrije markt gefragmenteerd is, draagt elke partij een specifieke verantwoordelijkheid en komt het erop aan de zwakste schakel in de keten te identificeren en te versterken. Deze studie gaat in op de belangrijkste aardgasactiviteiten en de recente evolutie van de aardgasvraag. Hierna gaat ze in op de uitgangspunten en kiest zij een scenario voor de toekomstanalyse, waarvan ze ook een modelsimulatie biedt. De studie behandelt ook de vooruitzichten van de aardgasbehoefte en –infrastructuur en de geplande investeringen.

Studie betreffende de concurrentie op de L-gasmarkt

Momenteel zijn er twee verschillende types aardgas beschikbaar in België: hoogcalorisch gas (H-gas) en laagcalorisch gas (L-gas). Deze twee types hebben andere kenmerken en het grootste verschil ligt in de calorisch vermogen. Door dit verschil moet men L- en H-gas via verschillende pijpleidingen vervoeren en deelt men de Belgische aardgasverbruikers op in L-gasverbruikers en H-gasverbruikers. Na de ontdekking van H-gas in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, het toetreden van andere leveranciers en het gebruik van LNG, is het belang van L-gas sterk afgenomen in Europa. Deze studie analyseert de mededinging in de L-gasmarkt, die wezenlijk verschillend is van de mededinging en toetredingsmogelijkheden van de H-gasmarkt.

Print Contact