Bevoorradingszekerheid elektriciteit

Voorstel over de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald

In haar voorstel (E)2064 licht de CREG enerzijds de methodologie toe voor de bepaling van het nodige volume en anderzijds de principes en methodiek voor de bepaling van de parameters voor het aan te kopen volume in een capaciteitsvergoedingsmechanisme. Dit voorstel kwam tot stand na een openbare raadpleging over een ontwerpvoorstel.

Reaction to the consultation organised by DG Energy (European Commission) on Belgium’s market reform plan

De Europese Commissie organiseerde een publieke consultatie over het Implementatie Plan dat België ingediend heeft teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme te kunnen invoeren. De CREG heeft een aantal opmerkingen op dit Plan geformuleerd, met name over het gebrek aan een analyse van de impact van ‘scarcity pricing’ en over de wijze waarop de Belgische bevoorradingszekerheid gesimuleerd werd, waarbij de eerder vastgestelde tekortkomingen worden samengevat en twee bijkomende belangrijke tekortkomingen worden vastgesteld.

Nota over de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald

In haar nota (Z)2024 licht de CREG de principes en methodiek toe voor de bepaling van de parameters voor het aan te kopen volume in een capaciteitsvergoedingsmechanisme. Deze nota kwam tot stand na een openbare raadpleging over een ontwerpnota, die eind 2019 werd opgesteld om te anticiperen op de voorstelbevoegdheid die haar verleend werd door de elektriciteitsverordening (EU)2019/943.

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de houders van rechtstreekse en onrechtstreekse buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan het capaciteitsvergoedings-mechanisme

De CREG  brengt bij deze advies uit met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit "houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de houders van rechtstreekse en onrechtstreekse buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan het capaciteitsvergoedingsmechanisme".

De vraag om advies is geformuleerd door de minister van Energie, via een e-mail van de DG Energie van 29 november 2019. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt als bijlage bij onderhavig advies ingesloten.

Het advies werd door het Directiecomité goedgekeurd tijdens zijn zitting van 12 december 2019.

Advies met betrekking tot het ontwerpvoorstel van koninklijk besluit dat de berekeningsmethodologie van de capaciteit en de parameters voor de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme vastlegt, dat op 22 november 2019 door Elia werd bezorgd

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) formuleert in dit document een advies over een ontwerpvoorstel van koninklijk besluit dat de methodologie voor de berekening van de capaciteit en de parameters voor de veilingen in het kader van het capaciteits-vergoedingsmechanisme vastlegt (hierna het “voorstel van koninklijk besluit” genoemd).

Voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten met het oog op de klassering van capaciteiten in capaciteitscategorieën

Het doel van dit voorstel is de voorstelbevoegdheid, toegekend aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) inzake vaststelling van de drempels en criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten in het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna: CRM) voor België, uit te voeren.

Beslissing over het voorstel van Elia System Operator NV van de regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en de specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten

De Europese netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet voorziet onder meer dat Elia regels opstelt voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten.

Analysis by the CREG of the Elia study ‘Adequacy and flexibility study for Belgium 2020 - 2030’

Elia heeft haar studie over de bevoorradingszekerheid en flexibiliteit 2020-2030 gepubliceerd op 28 juni 2019. In haar studie 1957 formuleert de CREG meerdere voorstellen tot verbetering. Volgens de CREG kunnen een aantal hypotheses in de studie van Elia leiden tot een overschatting van de capaciteitsnoden die Elia vooropstelt.

Studie met betrekking tot de analyse van de reactie van de elektriciteitsmarkt ten gevolge van de onbeschikbaarheid van meerdere kernreactoren in België in de periode van oktober 2018 tot februari 2019

De Belgische elektriciteitsmarkt werd eind 2018 beïnvloed door een belangrijke gebeurtenis, namelijk de onverwachte onbeschikbaarheid van een groot aantal kernreactoren, en dit tussen 14 oktober en 12 november, toen slechts één kernreactor operationeel was. Dit verslag wil een ex-post stand van zaken opmaken van de situatie: hoe heeft de elektriciteitsmarkt gereageerd? Wat waren de gevolgen op de energiemix, op de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt en op de energieprijzen betaald door de verbruiker? ?

Print Contact