Bevoorradingszekerheid elektriciteit

Advies over het voorstel van aangepaste lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en van het herstelplan van Elia Transmission Belgium NV

Op 18 maart 2021 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de minister bevoegd voor energie, over een herziening van de vertrouwelijke nominatieve lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en het herstelplan van Elia.

Voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied

Op 28 mei 2021 heeft de CREG, op vraag van de minister bevoegd voor energie, een voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied uitgebracht.

Op basis van de VoLL (“value of lost load”) en de CoNE (“cost of new entry”) bepaald door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, stelt de CREG vast dat de toepassing op beide waarden van de vergelijking voor de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm volgens de ACER-methodologie, leidt tot een betrouwbaarheidsnorm van 2u 43min.

Advies over het voorstel van lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en van het herstelplan van Elia Transmission Belgium NV

Op 2 december 2020 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de Algemene Directie Energie, over de vertrouwelijke versies van de ontwerplijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en het herstelplan van Elia.

Nota als reactie op de openbare raadpleging georganiseerd door ELIA over de methodologie, de basisgegevens en -scenario’s voor de studie van de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit voor het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2022-2032

Elia heeft eind 2020 een openbare raadpleging georganiseerd over de methodologie, de basisgegevens en -scenario’s voor de studie die zij eind juni 2021 zal publiceren over de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit voor het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2022-2032.

De CREG heeft via een nota gereageerd op deze raadpleging. De CREG stelt in deze nota vast dat er nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorgevoerd worden om tot een realistische simulatie van de bevoorradingszekerheid te komen.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot wijziging van de methodologie om, voor elk van de balanceringsdiensten, de balanceringscapaciteit te bepalen die bij de aanbieders van balancerings-diensten moet worden gereserveerd binnen de onevenwichtszone

Op 2 december 2020 heeft de CREG van Elia het voorstel ‘LFC Means’ ter goedkeuring ontvangen. Op 17 december 2020 heeft de CREG beslist het voorstel goed te keuren. Ze formuleert wel enkele vragen aan Elia met de vraag om hieraan gevolg aan te geven.

Voorstel over de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald

In haar voorstel (E)2064 licht de CREG enerzijds de methodologie toe voor de bepaling van het nodige volume en anderzijds de principes en methodiek voor de bepaling van de parameters voor het aan te kopen volume in een capaciteitsvergoedingsmechanisme. Dit voorstel kwam tot stand na een openbare raadpleging over een ontwerpvoorstel.

Reaction to the consultation organised by DG Energy (European Commission) on Belgium’s market reform plan

De Europese Commissie organiseerde een publieke consultatie over het Implementatie Plan dat België ingediend heeft teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme te kunnen invoeren. De CREG heeft een aantal opmerkingen op dit Plan geformuleerd, met name over het gebrek aan een analyse van de impact van ‘scarcity pricing’ en over de wijze waarop de Belgische bevoorradingszekerheid gesimuleerd werd, waarbij de eerder vastgestelde tekortkomingen worden samengevat en twee bijkomende belangrijke tekortkomingen worden vastgesteld.

Nota over de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit wordt bepaald

In haar nota (Z)2024 licht de CREG de principes en methodiek toe voor de bepaling van de parameters voor het aan te kopen volume in een capaciteitsvergoedingsmechanisme. Deze nota kwam tot stand na een openbare raadpleging over een ontwerpnota, die eind 2019 werd opgesteld om te anticiperen op de voorstelbevoegdheid die haar verleend werd door de elektriciteitsverordening (EU)2019/943.

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de houders van rechtstreekse en onrechtstreekse buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan het capaciteitsvergoedings-mechanisme

De CREG  brengt bij deze advies uit met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit "houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de houders van rechtstreekse en onrechtstreekse buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan het capaciteitsvergoedingsmechanisme".

De vraag om advies is geformuleerd door de minister van Energie, via een e-mail van de DG Energie van 29 november 2019. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt als bijlage bij onderhavig advies ingesloten.

Het advies werd door het Directiecomité goedgekeurd tijdens zijn zitting van 12 december 2019.

Print Contact