Bevoorradingszekerheid elektriciteit

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe en een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit

Het tekort aan stroomcapaciteit in België dreigt realiteit te worden in de periode 2012-2015

In de conclusies van een studie die in 2007 werd uitgevoerd, stelde de CREG dat door het uitblijven van investeringen in de elektriciteitsproductie in de voorbije jaren er problemen zouden kunnen rijzen in de bevoorradingszekerheid en de mogelijkheid om de concurrentie te laten spelen op het vlak van de productie en de prijs van elektriciteit. De conclusies die toen door de CREG werden geformuleerd, zijn nog altijd actueel, want de aanbevelingen werden grotendeels in de wind geslagen.

Informatie aan de markt van de regulatoren in de CWE regio

Regulatoren van de Centraal-West-Europese regio (CWE), die bestaat uit België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland, hebben een aanpassing van de CWE capaciteitsberekeningsmethode onderschreven en / of goedgekeurd zodat import meer kan bijdragen tot de adequaatheid van het Belgische elektriciteitssysteem en afschakelingen in België zoveel mogelijk vermeden worden. Deze methode wordt enkel toegepast tijdens de winter 2014-2015. Het introduceren van de Flow Based marktkoppeling in de lente van 2015 blijft de prioriteit van de regulatoren in de CWE-regio.

CREG en Duitse Bundesnetzagentur werken samen voor meer bevoorradingszekerheid in Europa

In het kader van het strategisch plan van de CREG bracht Marie-Pierre Fauconnier, voorzitster van het Directiecomité, een bezoek aan haar Duitse collega Jochen Homann, voorzitter van de Bundesnetzagentur. Het centrale thema van hun gesprek was de bevoorradingszekerheid, waarvoor samenwerking tussen reguleringsinstanties in aangrenzende landen een absolute noodzaak is. Maatregelen die getroffen worden hebben immers ook een impact op de buurlanden. "Het is aan de regulatoren om hun ervaring en knowhow in te brengen", aldus Marie-Pierre Fauconnier. Een goed overleg tussen de reguleringsinstanties kan de aanpak van de bevoegde ministers alleen maar ondersteunen.

Studie over de maatregelen die moeten worden genomen teneinde over voldoende conventionele productiemiddelen te beschikken om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van België te waarborgen

Deze studie kadert in een missie die de Minister van Energie aan de CREG heeft toevertrouwd in uitvoering van de besluiten van de federale regering.Ter voorbereiding van de studie organiseerde de CREG een openbare raadpleging om de mening van de marktpartijen te kennen. De studie definieert het concept van toereikendheid, behandelt de evaluatie van de capaciteitsbehoefte op korte en middellange termijn en stelt de mogelijke middelen voor om in het huidige marktmodel het gewenste niveau van bevoorradingszekerheid te behalen. Vervolgens wordt de toevoeging van een capaciteitsvergoedingsmechanisme overwogen: hiervoor worden eerst de ervaringen van buurlanden bestudeerd, waarna enkele voorstellen worden gedaan voor een mogelijke implementatie in België

Print Contact