Distributie

Het Grondwettelijk Hof bevestigt de bevoegdheid van de CREG om de regels over de distributienettarieven te bepalen

In haar arrest van 31 mei laatstleden bevestigt het Grondwettelijk Hof dat de CREG als enige bevoegd is voor de bepaling van de methodologie die toelaat de distributietarieven voor elektriciteit en aardgas vast te leggen. Het standpunt dat de CREG hieromtrent al bijna drie jaar lang verdedigt, wordt zo bevestigd door een van de hoogste gerechtelijke instanties van het land.

De CREG keurt het verzoek van de Vlaamse distributienetbeheerders over de kleine decentrale installaties voor de productie van elektriciteit goed

Deze aanvraag heeft betrekking op de installaties voor de productie van elektriciteit met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW en houdt in dat ofwel een slimme meter wordt geplaatst om de afname en de injectie van elektriciteit te meten, ofwel dat op deze installaties een heffing wordt toegepast.

Beoordelingsbevoegdheid CREG wordt gedeeltelijk hersteld

Het Brusselse Hof van Beroep heeft in een aantal recente arresten zijn standpunt over de beoordelingsbevoegdheid van de CREG inzake de kosten van de distributienetbeheerders deels herzien. In tegenstelling tot voorgaande arresten erkent het Hof van Beroep nu duidelijker de toetsing van de redelijkheid van de afschrijvingskosten zoals door de CREG was uitgevoerd. Belangrijk is ook dat het Hof zijn vroeger standpunt waarin de boekhouding van de distributienetbeheerders als
“hoeksteen van de tarifering” diende te worden beschouwd, nu sterk nuanceert.

De CREG keurt de distributienettarieven voor gas en elektriciteit van verscheidene netbeheerders goed

Het Directiecomité van de CREG heeft zopas de tariefvoorstellen voor de distributie van elektriciteit en aardgas voor de periode 2009 - 2012 goedgekeurd die werden ingediend door de netbeheerders verenigd in de Vlaamse gemengde koepel EANDIS. Deze netbeheerders vertegenwoordigen samen ongeveer 80% van het gas- en elektriciteitsverbruik in Vlaanderen. De beslissingen van de CREG maken een einde aan de voorlopige tarieven die aan deze netbeheerders werden opgelegd.

Distributienettarieven voor elektriciteit en gas: de CREG kan de kritiek van Test-Aankoop, dat de zaken verkeerd blijft voorstellen, niet aanvaarden

In tegenstelling tot de beweringen van Test Aankoop voert de CREG haar taken uit met strikte inachtneming van het algemeen belang en dat van de consument. Sinds 2003 hebben de meeste van haar beslissingen geleid tot een gevoelige daling van de distributienettarieven in vergelijking met die welke de netbeheerders.

Print Contact