Flexibiliteit

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het door de NV Balansys ingediende voorstel tot wijziging van het Balanceringscontract, de Balanceringscode en het Balanceringsprogramma

Fluxys Belgium en Creos hebben het beheer van het commercieel netevenwicht van de geïntegreerde Belux-zone toevertrouwd aan een gemeenschappelijke onderneming Balansys, waarvan beiden elk voor 50% aandeelhouder zijn.

Na raadpleging van de marktpartijen door Balansys, keurde de CREG op 3 juni 2021 de aanvraag van Balansys tot wijziging van de regulatoire documenten voor het beheer van het commercieel netevenwicht in de Belux-zone (balanceringscontract, balanceringsprogramma en de balanceringscode) goed. 

Beslissing betreffende het verzoek van Elia Transmission Belgium NV met het oog op de goedkeuring van het voorstel van het te sluiten contract tussen Elia en de FSP voor de levering van de Day-Ahead/Intraday-flexibiliteitsdienst

De CREG heeft op 18 december 2020 per elektronische brief het voorstel van Elia tot wijziging van de voorwaarden voor de evenwichtsverantwoordelijke (T&C BRP) ontvangen, alsook het voorstel van aanbieder van flexibiliteitsdiensten Day Ahead / Intraday (FSP DA/ID) contract. Deze twee voorstellen behandelen de uitbreiding van de energieoverdracht op de Day-Ahead- en Intradaymarkten.

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een gewijzigd voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de Evenwichtsverantwoordelijke of “BRP” in het kader van de implementatie van energieoverdracht voor de day-ahead en intraday markten

De CREG heeft op 18 december 2020 per elektronische brief het voorstel van Elia tot wijziging van de voorwaarden voor de evenwichtsverantwoordelijke (T&C BRP) ontvangen, alsook het voorstel van aanbieder van flexibiliteitsdiensten Day Ahead / Intraday (FSP DA/ID) contract. Deze twee voorstellen behandelen de uitbreiding van de energieoverdracht op de Day-Ahead- en Intradaymarkten.

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de Evenwichtsverantwoordelijke of “BRP” in het kader van de implementatie van energieoverdracht voor de day-ahead en intraday markten

De CREG heeft op 18 december 2020 per elektronische brief het voorstel van Elia tot wijziging van de voorwaarden voor de evenwichtsverantwoordelijke (T&C BRP) ontvangen, alsook het voorstel van aanbieder van flexibiliteitsdiensten Day Ahead / Intraday (FSP DA/ID) contract. Deze twee voorstellen behandelen de uitbreiding van de energieoverdracht op de Day-Ahead- en Intradaymarkten.

Beslissing over het voorstel van de nv Elia Transmission Belgium betreffende de regels die de energieoverdracht organiseren

Na overleg met de bevoegde regionale overheden en na raadpleging van Elia heeft de CREG beslist om de wijziging van de regels die de energieoverdracht organiseren met het oog op hun toepassing op de day ahead en intraday markten goed te keuren die Elia Transmission Belgium aan de CREG heeft voorgelegd.

Beslissing betreffende de vraag van Elia Transmission Belgium tot goedkeuring van het lastenboek met de criteria en modaliteiten van de controle van de uitoefening van de opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met een energieoverdracht door de netbeheerder en van de criteria en modaliteiten voor de keuze van een externe auditor

De CREG ontving op 30 oktober 2020 de goedkeuringsaanvraag van Elia van het lastenboek met het oog op de organisatie van een offerteaanvraag om een externe auditor aan te duiden die een audit zal uitvoeren van de door Elia uitgeoefende opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met een energieoverdracht.

De CREG heeft beslist om het door Elia voorgelegde lastenboek goed te keuren.

Study on the recent developments on the implementation of a scarcity pricing mechanism in Belgium

Die studie is een vervolg op de studies die de CREG over dit onderwerp heeft laten uitvoeren in 2016, 2017 en 2019. Deze eerste studies hadden de haalbaarheid van een scarcity pricing mechanisme voor België aangetoond en hadden geleid tot een ontwerp voor de implementatie van het mechanisme in België, met name op basis van het opzetten van twee markten in realtime voor de “Balancing Capacity” en het toevoegen van 3 “adders”: één voor de balanceringsenergie en twee voor de valorisatie van de reserves op het moment van de balancering.

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van voorwaarden voor de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentiebegrenzings-reserves (FCR)

Op 30 april 2020 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor frequentiebegrenzings-reserves (FCR) bij de CREG ingediend.

Op 15 mei 2020 heeft de CREG beslist dit voorstel goed te keuren. Deze voorwaarden treden in werking op 1 juli 2020, onder voorbehoud van bevestiging door de FCR Cooperation.

 

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van voorwaarden voor de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR)

Op 16 april 2020 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR) bij de CREG ingediend.

Beslissing houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken

Aan de hand van deze beslissing past de CREG haar beslissing (B)1677 van 15 maart 2018 aan met het oog op de implementatie van een nieuw regime dat van toepassing is op contracten die de afwijking tussen de nominatie en de reële positie van de eindafnemer valoriseren en een vereenvoudiging van de aanvraagprocedure om de formule voor de standaardoverdrachtsprijs toe te passen.

Print Contact