Flexibiliteit

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een wijzigingsvoorstel aan de voorwaarden voor de Balanceringsverantwoordelijke (T&C BRP) met betrekking tot de integratie van de procedure voor het beheer van storm op zee

Op 3 december 2019 heeft de CREG per post het wijzigingsvoorstel van Elia voor goedkeuring ontvangen aan de voorwaarden voor de Balanceringsverantwoordelijke (T&C BRP) met betrekking tot de integratie van de procedure voor het beheer van storm op zee. De CREG heeft dit voorstel goedgekeurd op 20 december 2019.

Note on the implementation of a scarcity pricing mechanism in Belgium

Nota (Z)1986 over de implementatie van een scarcity pricing mechanisme is een vervolg op de twee eerste studies die de CREG heeft laten uitvoeren in 2016 en 2017 over dit onderwerp. De eerste twee studies hadden de haalbaarheid van een scarcity pricing mechanisme voor België, zoals voorzien in the Clean Energy Package, aangetoond. Uit de studies is vooral gebleken dat de eenheden die reserves leveren rendabel zijn in periodes van schaarste, en dat het prijssignaal van de schaarste quasi nul was als de capaciteit overvloedig aanwezig was.

Beslissing over de vraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR tot goedkeuring van het gewijzigde voorstel van de methodologieën en voorwaarden die zijn opgenomen in de operationele overeen-komsten voor LFC-blokken bedoeld in artikel 119

Op 14 september 2018 heeft de CREG per brief de goedkeuringsaanvraag van Elia ontvangen van het voorstel van de methodologieën en voorwaarden die zijn opgenomen in de operationele overeenkomsten voor LFC-blokken. Op 14 maart 2019 heeft de CREG beslist Elia om wijzigingen aan dit voorstel te vragen. Op 14 mei 2019 heeft de CREG per brief van Elia het gewijzigd voorstel ontvangen van de methodologieën en voorwaarden die zijn opgenomen in de operationele overeenkomsten voor LFC-blokken. Het gewijzigd voorstel bevat de elementen overeenkomstig de hierboven vermelde beslissing van de CREG.

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een gewijzigd voorstel voor de voorwaarden van de Balanceringsverantwoordelijke of “BRP”

Op 18 juni 2018 heeft de CREG per brief van Elia de goedkeuringsaanvraag ontvangen van het voorstel voor de voorwaarden van toepassing op het contract van balanceringsverantwoordelijke. Op 28 maart 2019 heeft de CREG beslist Elia om wijzigingen aan dit voorstel te vragen. Op 14 mei 2019 heeft de CREG per brief van Elia het gewijzigd voorstel ontvangen voor de voorwaarden van de balanceringsverantwoordelijke. Het gewijzigd voorstel bevat de elementen overeenkomstig de hierboven vermelde beslissing van de CREG. Op 27 mei 2019 heeft de CREG beslist het gewijzigd voorstel goed te keuren.

Beslissing betreffende de vraag van Elia System Operator tot goedkeuring van het lastenboek met de criteria en modaliteiten van de controle van de uitoefening van de opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met een energieoverdracht door de netbeheerder en van de criteria en modaliteiten voor de keuze van een externe auditor

De CREG beslist om het lastenboek goed te keuren.

Beslissing houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken

In deze beslissing legt de CREG een aantal regels, formules en mechanismen vast die energieoverdracht binnen de elektriciteitsmarkt mogelijk moeten maken.

CREG geeft eindverbruiker centrale rol in systeem van beheer van flexibiliteit van de vraag

In haar rapport over de deelname van de flexibiliteit van de vraag op de elektriciteitsmarkten in België stelt de CREG een nieuw marktmodel voor dat de telegemeten eindverbruiker een centrale rol geeft in het systeem. Deze houdt zelf zijn flexibiliteit in handen en kan zijn dienstverlener van flexibiliteit vrij kiezen, onafhankelijk van zijn elektriciteitsleverancier.

Nota over de studie van Elia over de nood aan ‘adequacy’ en aan flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2017-2027

Eind april publiceerde Elia haar studie over de nood aan adequacy en flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2017-2027. Op vraag van de Minister van Energie maakte de CREG hiervan een analyse. Volgens de CREG vormt de studie een goede basis voor verdere opvolging. De inschatting van Elia op het vlak van gebruikte interconnectiecapaciteit (6500 MW) blijft echter te beperkt. Ook de hypotheses rond vraagparticipatie zijn zeer conservatief. De CREG vraagt dat Elia een tweejaarlijkse update van de studie zou maken om zo de situatie op te volgen. De CREG stelt zelf ook een aantal maatregelen voor om de marktwerking en de bevoorradingszekerheid verder te versterken. Zo pleit ze voor het responsabiliseren van de evenwichtsverantwoordelijken via de mogelijkheid van een selectieve afschakeling, en voor het verbeteren van de liquiditeit op de intraday- en forward-markten.Het invoeren van scarcity pricing, een methode om piekcapaciteit marktgebaseerd te vergoeden, is een piste die nog verder moet onderzocht worden.

Studie over de middelen die moeten worden toegepast om de deelname aan de flexibiliteit van de vraag op de elektriciteitsmarkten in België te faciliteren - DEFINITIEF VERSLAG

In dit rapport over de deelname van de flexibiliteit van de vraag op de elektriciteitsmarkten in België stelt de CREG een nieuw marktmodel voor dat de telegemeten eindverbruiker een centrale rol geeft in het systeem. Deze houdt zelf zijn flexibiliteit in handen en kan zijn dienstverlener van flexibiliteit vrij kiezen, onafhankelijk van zijn elektriciteitsleverancier.

Print Contact