Hernieuwbare energie

Advies over de aanvraag door de vzw Vinçotte tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

De CREG brengt een gunstig advies uit over de aanvraag door de VZW Vinçotte tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Study on the recent developments on the implementation of a scarcity pricing mechanism in Belgium

Die studie is een vervolg op de studies die de CREG over dit onderwerp heeft laten uitvoeren in 2016, 2017 en 2019. Deze eerste studies hadden de haalbaarheid van een scarcity pricing mechanisme voor België aangetoond en hadden geleid tot een ontwerp voor de implementatie van het mechanisme in België, met name op basis van het opzetten van twee markten in realtime voor de “Balancing Capacity” en het toevoegen van 3 “adders”: één voor de balanceringsenergie en twee voor de valorisatie van de reserves op het moment van de balancering.

Note on the implementation of a scarcity pricing mechanism in Belgium

Nota (Z)1986 over de implementatie van een scarcity pricing mechanisme is een vervolg op de twee eerste studies die de CREG heeft laten uitvoeren in 2016 en 2017 over dit onderwerp. De eerste twee studies hadden de haalbaarheid van een scarcity pricing mechanisme voor België, zoals voorzien in the Clean Energy Package, aangetoond. Uit de studies is vooral gebleken dat de eenheden die reserves leveren rendabel zijn in periodes van schaarste, en dat het prijssignaal van de schaarste quasi nul was als de capaciteit overvloedig aanwezig was.

Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden toegekend aan de NV Northwester 2

De CREG brengt een advies uit over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden toegekend aan de NV Northwester 2.

Advies over de vraag van de vzw SGS Statutory Services Belgium tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling

De CREG adviseert de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie om de ontbrekende elementen met betrekking tot de voorwaarde artikel 3, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 op te vragen bij de aanvrager alsook om een verduidelijking te vragen met betrekking tot de verklaring die de verbintenis overeenkomstig artikel 3, §1, 3°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 moet aantonen.

Eindbeslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 2de periode (03.10.2017 - 02.10.2018) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

De CREG onderzoekt of er een verschil is tussen de gecontracteerde verkoopprijs voor elektriciteit en een gemiddelde nominale prijs gelijk aan 90% van de elektriciteitsprijs en bepaalt op basis hiervan de correctiefactor.

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

Op verzoek van de Staatssecretaris voor Noordzee bracht de CREG advies uit over een ontwerpwijziging aan het KB dat de domeinconcessies voor windparken op zee regelt.

Beslissing over de aanvraag van Nobelwind voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, I10, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J07, J08, J09, J10, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09 en K10

Deze beslissing gaat over het aanvraagdossier tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit geproduceerd door het offshore windmolenpark van Nobelwind.

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

Het voorstel van de CREG zet het akkoord tussen de Belgische overheid en de Europese Commissie om.

Print Contact