Hernieuwbare energie

Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden toegekend aan de NV Northwester 2

De CREG brengt een advies uit over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden toegekend aan de NV Northwester 2.

Advies over de vraag van de vzw SGS Statutory Services Belgium tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling

De CREG adviseert de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie om de ontbrekende elementen met betrekking tot de voorwaarde artikel 3, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 op te vragen bij de aanvrager alsook om een verduidelijking te vragen met betrekking tot de verklaring die de verbintenis overeenkomstig artikel 3, §1, 3°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 moet aantonen.

Eindbeslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 2de periode (03.10.2017 - 02.10.2018) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

De CREG onderzoekt of er een verschil is tussen de gecontracteerde verkoopprijs voor elektriciteit en een gemiddelde nominale prijs gelijk aan 90% van de elektriciteitsprijs en bepaalt op basis hiervan de correctiefactor.

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

Op verzoek van de Staatssecretaris voor Noordzee bracht de CREG advies uit over een ontwerpwijziging aan het KB dat de domeinconcessies voor windparken op zee regelt.

Beslissing over de aanvraag van Nobelwind voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, I10, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J07, J08, J09, J10, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09 en K10

Deze beslissing gaat over het aanvraagdossier tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit geproduceerd door het offshore windmolenpark van Nobelwind.

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

Het voorstel van de CREG zet het akkoord tussen de Belgische overheid en de Europese Commissie om.

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

Dit voorstel heeft tot doel in de tekst van de regelgeving het besluit van de ministerraad van 9 juni 2016 betreffende de herziening van het mechanisme voor de steun aan offshorewindenergie om te zetten

Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden (Thortonbank) toe­gekend aan de NV C-POWER bij ministerieel besluit van 27 juni 2003 en gewijzigd bij ministeriële besluiten van 3 februari 2010 en van 6 mei 2013

De NV C-POWER diende een aanvraag in voor het bekomen van een wijziging van de opbouw van de ontmantelingsprovisie en voorzag hiervoor twee mogelijke opties. Voor de eerste optie die een volstoring van de ontmantelingsprovisie voorziet gedurende de laatste vijf exploitatiejaren van het park, brengt de CREG een ongunstig advies uit. Voor de tweede optie die een volstorting voorziet die rekening houdt met de verschillende bouwfasen van het project, brengt de CREG een gunstig advies.

Print Contact