Interconnectie aardgas

Beslissing over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022

Op 22 november 2021 heeft Balansys een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. Op 2 december heeft de CREG het voorstel aanvaard.

Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige niveau behouden en wordt de neutraliteitsheffing verlaagd tot -0,021 €/MWh.

De tarieven zijn van toepassing van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Beslissing over het tariefverslag met inbegrip van het saldo ingediend door Interconnector(UK) Ltd voor de periode van 1 oktober 2018 tot 31 december 2019

In toepassing van het besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor de aansluiting op en het gebruik van een interconnectie diende Interconnector (UK) Ltd op 31 maart 2020 haar tariefverslag voor de periode van 1 oktober 2018 tot 31 december 2019 bij de CREG in. De CREG besliste dat de toepassing van de tarieven in de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 geresulteerd hebben in een positief saldo op de egalisatierekening van 1 miljoen GBP.

Eindbeslissing over de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys en de goedkeuring van de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris

Via haar beslissing van 7 november 2019 en met toepassing van art. 15/2ter, §1 van de wet van 12 april 1965, worden de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunctionaris van de NV Balansys alsmede de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris, goedgekeurd.

Beslissing over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing

Na een marktbevraging van 19 augustus tot 6 september 2019 hebben Fluxys Belgium en Balansys een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. De CREG heeft het voorstel aanvaard.

Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige niveau behouden en wordt de neutraliteitsheffing van 0 €/MWh herleid tot -0,004 €/MWh.

De tarieven zijn van toepassing van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Beslissing over het door Interconnector (UK) Limited ingediende voorstel van wijzigingen aan de Toegangsovereenkomst met IUK, het Toegangsreglement van IUK en het Toegangsprogramma

Interconnector (UK) diende bij de CREG een gewijzigd standaard aardgasvervoerscontract (IAA en IAC) in met vraag tot goedkeuring. Het voorstel kwam tot stand na een openbare consultatie van de markt.

Beslissing betreffende de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK)

Na een openbare raadpleging diende Interconnector (UK) in juli 2019 zijn herziene vergoedingsmethodologie ter goedkeuring in bij de CREG en bij de Britse regulator Ofgem. IUK komt hiermee tegemoet aan twee formele opmerkingen van ACER. De CREG besliste de vergoedingsmethodologie goed te keuren.

Beslissing betreffende de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK)

De CREG ontving in april 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een wijziging aan de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten. Na een eerder wijzigingsverzoek in september 2018 besloot de CREG de voorgestelde regels goed te keuren.

Beslissing over het door Interconnector (UK) Limited ingediende voorstel van wijzigingen aan de Toegangsovereenkomst met IUK, het Toegangsreglement van IUK en het Toegangsprogramma

De CREG keurt het voorstel goed en vraagt IUK om het aanbod van vaste capaciteit te maximaliseren. Daarnaast moet IUK onderzoeken hoe onderbreekbare capaciteit kan worden omgezet naar conditionele capaciteit.

Beslissing betreffende het verzoek van Interconnector (UK) tot ontheffing van de toepassing van bepaalde artikelen van Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas

Via deze beslissing wordt aan Interconnector(UK) een beperkte ontheffing verleend.

Beslissing over het door Interconnector (UK) Limited ingediende voorstel van Toegangsovereenkomst met IUK, Toegangsreglement van IUK, de Systeemgebruikersovereenkomst, de diensten voor het Vervoer van Aardgas verricht door IUK tussen GB en België en de impliciete veilingsmethode en de afwijking van de artikelen 8, 9, 10, 19 en 37 van de Verordening (EU) 2017/459 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 984/2013

De CREG heeft het voorstel van impliciete veilingsmethode dat door Interconnector (UK) werd ingediend, goedgekeurd.

Print Contact