Interconnectie elektriciteit

Beslissing over de minimum toegelaten vergoeding (“floor”) en de maximum toegelaten vergoeding (“cap”) van toepassing op de interconnectie Nemo

Bijlage 3 bij de tariefmethodologie bevat het wettelijke tarifaire kader specifiek van toepassing op de interconnectie Nemo die België en het Verenigd Koninkrijk verbindt, het zogenaamde “cap&floor” mechanisme. Deze bijlage 3 voorziet dat het niveau van de minimum toegelaten vergoeding (“floor”) en van de maximum toegelaten vergoeding (“cap”) reële bedragen zijn die constant blijven gedurende de periode van 25 jaar en die door de CREG en de Britse regulator OFGEM bepaald worden.

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de houders van rechtstreekse en onrechtstreekse buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan het capaciteitsvergoedings-mechanisme

De CREG  brengt bij deze advies uit met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit "houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de houders van rechtstreekse en onrechtstreekse buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan het capaciteitsvergoedingsmechanisme".

De vraag om advies is geformuleerd door de minister van Energie, via een e-mail van de DG Energie van 29 november 2019. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt als bijlage bij onderhavig advies ingesloten.

Het advies werd door het Directiecomité goedgekeurd tijdens zijn zitting van 12 december 2019.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

De CREG ontving in oktober 2019 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een derogatie van de verplichting in artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 om te minste 70% van de transmissiecapaciteit ter beschikking van de grensoverschrijdende handel te stellen. De CREG besliste, na raadpleging van de andere regulerende instanties en de Belgische belanghebbenden, de aanvraag van Elia goed te keuren.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde veilingsregels

De CREG ontving, in juli 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel tot wijziging van de regionale eisen voor de geharmoniseerde veilingsregels. Dit voorstel werd door alle transmissiesysteembeheerders van de Core regio ontwikkeld en ter goedkeuring voorgelegd. De CREG besliste, na overleg met de andere regulerende instanties binnen de Core regio, het voorstel goed te keuren.

Beslissing 1992 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor intraday allocatieregels en day-ahead- en intraday nominatieregels voor uitwisselingen op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië

De CREG ontving, in augustus 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel voor de intraday allocatie van grensoverschrijdende capaciteit en de day-ahead en intraday nominatie van energie-uitwisselingen op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië. De CREG besliste dit voorstel goed te keuren.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor alternatieve intraday-en langetermijnallocatie- en nominatieregels voor uitwisselingen op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië in het geval waarin Groot-Brittannië de Europese interne energiemarkt verlaat

De CREG ontving, in augustus 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel voor de langetermijn en intraday allocatie van grensoverschrijdende capaciteit en de nominatie van energie-uitwisselingen op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië. Deze regels treden in werking wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder terugtrekkingsakkoord (een zogenaamde “harde Brexit”). De CREG besliste dit voorstel goed te keuren, onder een aantal voorwaarden die gelinkt zijn aan het Brexitproces.

Advies over de aanvraag van EPEX SPOT SE tot aanwijzing als benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (NEMO)

De CREG ontving, in juni 2019, van de minister van Energie een vraag om advies met betrekking tot de aanvraag van EPEX SPOT tot aanduiding als benoemde elektriciteitsmarktbeheerder. De CREG onderzoek, in dit advies, in welke mate EPEX SPOT voldoet aan de aanwijzingscriteria die worden vastgelegd in de CACM Verordening.

Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor de wijziging aan de nominatieregels betreffende schema’s voor de elektriciteitsuitwisseling tussen biedzones

De CREG ontving, in april 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor nominatieregels voor langetermijnrechten op de biedzonegrenzen in de Channel regio. De CREG besloot, na overleg met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Beslissing met betrekking tot de aanvraag tot goedkeuring van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor het voorstel tot aanpassingen aan de stroomgebaseerde marktkoppeling in de CWE-regio

De CREG ontving in april 2019 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel voor aanpassingen aan de stroomgebaseerde marktkoppeling in de CWE regio. Deze aanpassingen dienen om de invoerbeperking van Frankrijk te verwijderen en de “regelingen voor meerdere NEMO’s” te implementeren. De CREG besloot, na een openbare raadpleging van de belanghebbenden, het voorstel goed te keuren.

Studie met betrekking tot de analyse van de reactie van de elektriciteitsmarkt ten gevolge van de onbeschikbaarheid van meerdere kernreactoren in België in de periode van oktober 2018 tot februari 2019

De Belgische elektriciteitsmarkt werd eind 2018 beïnvloed door een belangrijke gebeurtenis, namelijk de onverwachte onbeschikbaarheid van een groot aantal kernreactoren, en dit tussen 14 oktober en 12 november, toen slechts één kernreactor operationeel was. Dit verslag wil een ex-post stand van zaken opmaken van de situatie: hoe heeft de elektriciteitsmarkt gereageerd? Wat waren de gevolgen op de energiemix, op de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt en op de energieprijzen betaald door de verbruiker? ?

Print Contact