Interconnectie elektriciteit

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels

In december 2018 diende Interconnector (UK) zijn herziene vergoedingsmethodologie ter goedkeuring in bij de CREG en bij de Britse regulator Ofgem. Het voorstel kwam er na een openbare raadpleging, waarna de Europese energieregulator ACER haar opmerkingen formuleerde.

De CREG besliste de vergoedingsmethodologie van IUK goed te keuren, zoals Ofgem eerder ook al deed. De CREG vraagt wel dat IUK tegemoetkomt aan twee formele opmerkingen van ACER. Dit kan gebeuren bij een volgende herziening van de vergoedingsmethodologie. De beslissing van de CREG is een gemotiveerde beslissing, conform de bepalingen van de Europese netwerkcode over geharmoniseerde transmissietariefstructuren, die  aan de Europese Commissie en ACER ter kennis wordt gebracht.

Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor alternatieve day-ahead allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië in het geval waarin Groot-Brittannië de Europese interne energiemarkt verlaat

De CREG besliste het voorstel goed te keuren onder een aantal voorwaarden gelinkt aan het Brexitproces.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de day-ahead marktkoppeling in de regio Central West Europe naar aanleiding van de toepassing van een Franse importbeperking gedurende de periode winter 2018-2019 in het geval van voorspelde systeemveiligheidsrisico’s op het Zwitserse elektriciteitsnet

Via deze beslissing keurt de CREG de toepassing van een Franse importbeperking in de winterperiode 2018-2019 goed.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de marktkoppeling in de regio Central West Europe naar aanleiding van de integratie van de Duits-Oostenrijkse biedzonegrens en de integratie van de 20% minimum RAM regel

In deze beslissing gaat de CREG akkoord met een aantal elementen maar stelt zij ook nog bijkomende vragen aan Elia met het oog op kwaliteit en transparantie.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Synchrone zone Continentaal Europa inzake de bepaling van de LFC-blokken

De CREG keurt het voorstel voor LFC-blokken, dat de structuur van de LFC-blokken, de LFC-zones en de monitoring zones van de synchrone zone Continentaal Europa definieert, goed.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van het regionaal ontwerp inzake langetermijnrechten betreffende transmissie

De CREG besliste om het voorstel goed te keuren.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor de nominatieregels betreffende schema’s voor de elektriciteitsuitwisseling tussen biedzones

De CREG besliste om het voorstel goed te keuren.

Print Contact