Levering elektriciteit

Advies over het voorstel van resolutie (DOC 55 1650/001) betreffende het vereenvoudigen van de energiefactuur

De enorme hoeveelheid informatie op de facturen maakt ze moeilijk te lezen en te begrijpen voor consumenten. In 2018 is een grootschalig overleg gevoerd met de ministers en alle belanghebbenden in de energiesector, met name leveranciers en regulatoren, waaronder de CREG, om de elektriciteits- en gasfactuur van de consumenten te vereenvoudigen. Het overleg was met name bedoeld om de omvang van de factuur te vereenvoudigen en tot maximaal 2 pagina's te beperken, met behoud van de essentiële informatie.

Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het ontbinden van slapende energiecontracten van huishoudelijke afnemers en kmo’s met een hoger tarief dan de referentie-energiecomponent en het verbod op het stilzwijgend verlengen naar slapende contracten

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) brengt op vraag van de heer Kris Verduyckt (sp.a) dd. 10 juli 2020 een schriftelijk advies uit over het wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het ontbinden van slapende energiecontracten van huishoudelijke afnemers en kmo’s met een hoger tarief dan de referentie-energiecomponent en het verbod op het stilzwijgend verlengen naar slapende contracten. Het betreft een wetsvoorstel van 6 april 2020, ingediend door de heer Kris Verduyckt en mevrouw Melissa Depraetere (sp.a).

Advies inzake ontwerpen van ministerieel besluit met betrekking tot maximumprijzen voor levering van aardgas en elektriciteit aan residentiële beschermde afnemers

Dit advies volgt op een verzoek van de minister van Economie aan de CREG om, onder de vorm van een advies, nieuwe ontwerpen van ministerieel besluit voor te bereiden die de maximumprijzen vaststellen per kWh geldig voor het gehele grondgebied, voor de levering van elektriciteit en aardgas aan residentiële beschermde klanten.

Advies over het wetsvoorstel (DOC 55 0703/001) tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen met het oog op een betere bescherming van kmo’s

De CREG ontving een verzoek tot advies van de voorzitter van de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Belgische kamer van Volksvertegenwoordigers.

De adviesaanvraag betrof het wetsvoorstel (DOC 55 0703/001) tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen met het oog op een betere bescherming van kmo’s, ingediend door de heer Bert Wollants.

Studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2018

De studie maakt een analyse van de leveringscontracten voor elektriciteit en van het afnamegedrag van grote Belgische industriële klanten. Ze toont aan dat industriële klanten vooral contracten met een korte looptijd (1 of 2 jaar) aangaan, maar dat sommige leveranciers bepaalde contracten graag verlengen. In 2018 is de gefactureerde energieprijs globaal hoger dan in 2017. Sinds 2016 is het marktaandeel van Engie stabiel gebleven en zijn het vooral de groepen EDF Luminus en Eneco die marktaandeel van Axpo afsnoepen.

Print Contact