LNG

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Toegangsreglement voor de LNG Terminal van Zeebrugge en het gewijzigde LNG Ter-minalling Programma

Op 11 oktober 2021 heeft Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring ingediend bij de CREG van het gewijzigde LNG toegangsreglement voor de LNG terminal van Zeebrugge en het gewijzigde LNG terminalling programma.

De voornaamste aanpassingen aan de gereguleerde documenten hebben betrekking op de introductie van de nieuwe dienst van BioLNG liquefactie, de hernoeming van de virtuele liquefactiedienst in backhaul liquefactiedienst en de introductie van de mogelijkheid om de gereguleerde diensten via veilingen te verkopen.

Beslissing over het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Fluxys LNG voor het exploitatiejaar 2020

Op 8 juli 2021 heeft de CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2020 resulteerde in een netto afname van € 3.262.194 van de regularisatierekening IRR van de terminalling activiteit, waarvan het saldo € 68.442.662 bedroeg op 31 december 2020.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde toegangsreglement voor het laden van LNG Trucks voor de LNG Terminal van Zeebrugge

Op 15 maart 2021 heeft de N.V. Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring ingediend bij de CREG van het gewijzigde toegangsreglement voor het laden van LNG Trucks voor de LNG Terminal van Zeebrugge.

De voornaamste aanpassingen aan het document hebben betrekking op de acties die door de terminaloperator mogen worden ondernomen wanneer congestie in de planning van de laadoperaties wordt vastgesteld.

In haar beslissing van 1 april 2021 heeft de CREG het document goedgekeurd.

Beslissing over het geactualiseerd tariefvoorstel van Fluxys LNG nv voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge

Op 25 februari 2021 heeft de CREG beslist het tarief te bevestigen voor de afzonderlijke uitzendcapaciteit na de invoering van een investering in bijkomende afzonderlijke uitzendcapaciteit. De CREG heeft eveneens het bedrag goedgekeurd en het rendement dat aan deze investering wordt toegekend dat de installatie omvat van drie nieuwe Open Rack Vaporisers (ORV's) en installaties die nodig zijn om deze drie ORV's te exploiteren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Terminalling Programma

Op 20 januari heeft de NV Fluxys LNG de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Terminalling Programma bij de CREG ingediend.

De voornaamste aanpassingen aan het gewijzigde LNG Terminalling programma hebben betrekking op de nieuwe uitbreiding van de LNG-terminal in Zeebrugge om extra Stand Alone Send Out capaciteit aan te bieden.

In haar beslissing van 11 februari heeft de CREG het document in kwestie goedgekeurd dat in werking treedt op 17 februari 2021.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Toegangsreglement voor de LNG Terminal van Zeebrugge, de gewijzigde LNG Termi-nalovereenkomst voor LNG Diensten (LTA), de gewij-zigde LNG-dienstenovereenkomst (LSA) en het ge-wijzigde LNG Terminalling Programma

Op 23 november 2020 heeft de NV Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring van vier documenten bij de CREG ingediend : het gewijzigde LNG toegangsreglement voor de LNG Terminal van Zeebrugge, de gewijzigde LNG Terminalovereenkomst voor LNG Diensten (LTA), de gewijzigde LNG dienstenovereenkomst (LSA) en het gewijzigde LNG Terminalling Programma.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde toegangsreglement voor het laden van LNG Trucks voor de LNG Terminal van Zeebrugge

Op 31 augustus 2020 heeft de N.V. Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring ingediend van het gewijzigde toegangsreglement voor het laden van LNG Trucks voor de LNG Terminal van Zeebrugge.

De voornaamste aanpassing aan het document heeft betrekking op het moment waarop het mogelijk zal zijn om laadbeurten voor vrachtwagens in te plannen.

In haar beslissing van 10 september 2020 heeft de CREG het document goedgekeurd.

Beslissing over het geactualiseerd tariefvoorstel van Fluxys LNG nv voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge

Gelet op het geactualiseerd tariefvoorstel dat Fluxys LNG op 11 juni 2020 heeft ingediend ter goedkeuring van de CREG, heeft de CREG op 9 juli 2020 beslist de nieuwe tarieven voor de nieuwe diensten van “extra uitzendcapaciteit” en “lossen van LNG in het kader van een afzonderlijk aanmeerrecht”, alsook het finale investeringsbedrag voor de bouw van een vijfde opslagtank en compressoren die verband houden met de transshipment diensten.

Beslissing over het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Fluxys LNG voor het exploitatiejaar 2019

In overeenstemming met de van toepassing zijnde tariefmethodologie heeft Fluxys LNG haar tariefverslag ingediend op 28 februari 2020. Aangezien dit verslag door de CREG werd verworpen, heeft Fluxys LNG een aangepast verslag ingediend op 8 juni 2020 dat de CREG heeft goedgekeurd op 25 juni 2020. Daarnaast heeft de CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2019 resulteerde in een netto afname van – 27.918.025€ van de regularisatierekening IRR van de terminalling activiteit, waarvan het saldo 71.704.855 € bedroeg op 31 december 2019.

Print Contact