LNG

De CREG keurt de tarieven voor het vervoer en de opslag van aardgas goed en brengt een gunstig advies uit voor de aanduiding van de beheerder van het vervoersnet, de opslaginstallatie en de installatie voor vloeibaar aardgas (LNG)

De beslissing van de CREG om het tariefvoorstel van Fluxys goed te keuren leidt tot een belangrijke daling van de tarieven ten opzichte van die welke in 2008 en 2009 werden toegepast.

Na overleg met Fluxys Belgium en Fluxys LNG legt de CREG ontwerp van nieuwe tariefmethodologie voor gasinfrastructuur vast

Na constructief overleg met Fluxys Belgium en Fluxys LNG heeft de CREG een ontwerp van nieuwe tariefmethodologie vastgelegd voor de transport-, opslag- en LNG-terminallingactiviteiten en dit met ingang van de volgende regulatoire periode 2016-2019. Doel is om zowel de markt als infrastructuurbeheerders continuïteit en een stabiel tarifair kader te bieden.

Beslissing over het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door NV FLUXYS LNG voor het exploitatiejaar 2015

In juni 2016 keurde de CREG de exploitatiesaldi van Fluxys LNG over het boekjaar 2015 goed. Hiervoor onderzocht de CREG het aangepast tariefverslag van de onderneming en controleerde enerzijds het totaal inkomen en anderzijds de exploitatiesaldi. Deze saldi vloeien voort uit de verschillen tussen de tarifaire schattingen en de werkelijk vastgestelde cijfers en volumes.

Beslissing betreffende het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de NV FLUXYS LNG betreffende het exploitatiejaar 2014

De studie stelt vast dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende categorieën verbruikers. Voor elektriciteit is België relatief competitief voor kleinere peakload industriële verbruikers, minder voor baseload industriële profielen. Voor gas is België dan weer uiterst competitief in alle segmenten. Met internationale verschillen op het vlak van belastingtarieven en regionale verschillen per land valt geen eenduidige conclusie te trekken. Verder onderzoek en nuancering is dan ook noodzakelijk.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de LNG overslagdiensten van de N.V. Fluxys LNG

Op 1 september 2014 heeft Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring van drie documenten bij de CREG ingediend: het Standaard LNG contract-overeenkomst voor LNG overslagdiensten (LTSA), het Toegangsreglement voor LNG en het LNG-programma.
In haar beslissing van 3 oktober 2014 heeft de CREG de 3 documenten goedgekeurd.

Print Contact