Marktwerking aardgas

Studie over de compensatie van de inkomsten van de gemeenten in het kader van de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt

Door de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt zullen de Belgische gemeenten een inkomstenverlies lijden. Op vraag van de Minister van Energie onderzoekt de CREG in deze studie hoe groot dit inkomstenverlies werkelijk zal zijn, daarbij houdt zij rekening met de diverse inkomsten van de gemeenten. De CREG schetst een evolutie van de inkomsten van de gemeenten uit de elektriciteits- en gasdistributie over de periode 2000-2004, terwijl ze er rekening mee houdt dat de inkomsten van 2003 en 2004 slechts geraamde kosten zijn.

Studie over de indicatieve vergelijking van de tarieven voor de overbrenging van aardgas van FLUXYS NV en verscheidene Europese operatoren

De CREG heeft een indicatieve vergelijking gemaakt van de tarieven voor het gebruik van het vervoersnet, meer specifiek voor de overbrenging, van Distrigas, dat sinds november 2001 Fluxys heet, met die van de meest representatieve gasoperatoren van de buurlanden die over een gasmarkt beschikken met een vergelijkbare graad van maturiteit met die van België. De studie beschouwt slechts een beperkt gedeelte van de totale aardgasprijs die de eindafnemer betaalt. Naast de transportkosten, die samengesteld zijn uit de overbrengingskosten en de kosten van de opslag, LNG en flexibiliteit, moet men ook rekening houden met de CIF-prijs van het ingevoerde aardgas en de distributieprijs aan de kleine gasverbruikers.

Studie over het ontwerp van koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens betreffende het opstellen van de gasbalans en over het ontwerp van koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens betreffende het opstellen van de elektriciteits- en warmtebalans

De Staatssecretaris voor Energie vroeg de CREG een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit over de organisatie van de inzameling van gegevens over de opstelling van de gasbalans enerzijds en over de opstelling van de elektriciteits- en warmtebalans anderzijds. De CREG keurt dit koninklijk besluit goed.

Studie over het voorstel van de Europese Commissie van een richtlijn tot wijziging van de richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit en aardgas

De Europese Commissie stelde voor om richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG over de gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit en aardgas te wijzigen. Het voorstel om deze regels te wijzigen bevat kwantitatieve en kwalitatieve elementen. De kwantitatieve elementen gaan over de kalender voor de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt en bevinden zich langs de vraagzijde. De kwalitatieve elementen, langs de aanbodzijde, gaan over de unbundling tussen transport en de andere activiteiten van een geïntegreerde elektriciteits- en gasonderneming, de toegang tot het transport- en distributienetwerk, de regulering, de handel met de landen buiten de Europese Unie en de openbare dienstverplichtingen. Aangezien dit initiatief van de Europese Commissie van belang is voor de organisatie van de Belgische elektriciteits- en gasmarkt, onderzoekt de CREG dit voorstel.

Voorstel over de aanpassingen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten

Print Contact