Marktwerking aardgas

Verslag over de monitoring van mogelijke marktverstorende effecten in het kader van het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§1 tot 5 van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §§1 tot 5 van de Gaswet

Via het vangnetmechanisme wilde de federale regering ervoor zorgen dat de energieprijzen voor particulieren en KMO's in België niet hoger zouden liggen dan de gemiddelde prijs in de buurlanden. Het vangnetmechanisme loopt nog tot en met 31 december 2017, maar kan op elk moment worden stopgezet indien zou blijken dat het een belangrijk marktverstorend effect heeft. De analyse van de CREG kijkt naar de marktconcentratie, de toetredings- en uittredingsdrempels, de transparantie, het productaanbod en de prijsevolutie. Over 2014 stelt de CREG geen marktverstorende effecten vast die toe te schrijven zijn aan het vangnetmechanisme.

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers

Binnen haar wettelijke monitoringopdrachten verbonden aan het vangnetmechanisme maakt de CREG jaarlijks een analyse van de parameters die de energieleveranciers gebruiken voor de berekening van hun prijzen. Uit de analyse over het jaar 2014 blijkt dat alle gebruikte parameters een duidelijke link hebben met de energiebeurzen en dat ze aangeven op basis van welke elementen ze zijn berekend. Op die manier krijgen marktpartijen duidelijke en transparante informatie.

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten elektriciteit en gas in 2014

In deze beknopte nota gaat de CREG in op de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas in 2015. Zo noteren we voor elektriciteit een recordinvoer van 20,8 TWh op een stabiele elektriciteitsafname van 77 TWh. Reden hiervoor is de onbeschikbaarheid van een aantal nucleaire eenheden. Verder stijgt in 2015 de gasconsumptie met bijna 10% en dit in alle segmenten (distributie, industrie, elektriciteitcentrales). De prijzen op de langetermijnmarkt voor elektriciteit zijn eind 2015 fors gedaald door de heropstart van de nucleaire centrales. Ook de prijzen voor aardgas dalen sterk in de loop van 2015, en dit zowel op de korte- als de lange-termijnmarkt. Elektriciteitsprijzen op de langetermijnmarkt dalen hiermee tot op hetzelfde niveau als Frankrijk maar liggen nog steeds boven het niveau van Nederland en zeker van Duitsland. De gasprijzen liggen al jaren nagenoeg op hetzelfde niveau als de buurlanden, met uitzondering van Frankrijk waar de groothandelsprijzen hoger liggen.

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor aardgas - monitoringrapport 2013

In deze jaarlijkse studie beschrijft en analyseert de CREG de Belgische groothandelsmarkt voor aardgas. Het doel is om alle belanghebbenden te informeren over een aantal belangrijke aspecten van de Belgische aardgasmarkt, onder meer de bevoorrading, de uitwisseling, de consumptie, de marktintegratie en de technische aspecten (LNG, opslag, balancing, etc.). Voor een beter begrip van de marktevolutie wordt de verslagperiode 2007-2013 behandeld. De belangrijkste bevindingen van deze studie zijn dat de ontkoppeling van de aardolieprijs zich doorzet en dat de mededinging groeit in een stagnerende aardgasmarkt. Ook merkt men op dat de grensoverschrijdende marktintegratie is bereikt en dat de marktinteresse voor LNG en aardgasopslag afneemt.

Raadgevende opdracht van de CREG ten behoeve van de overheid voor een coherente en evenwichtige energietransitie

Met de kernwoorden "Professionalisme, Objectiviteit, Vertrouwen en Openheid voor dialoog" drukt de CREG haar wens uit om, ten aanzien van de beleidsverantwoordelijken, zo nauw mogelijk betrokken te worden bij het Belgische energiedebat in de toekomst en dit op gelijke voet met de andere gesprekspartners. Ze hoopt dat ze op die manier op een constructieve manier zal kunnen deelnemen aan dit platform om het Belgische energiebeleid te ondersteunen. In dit memorandum vestigt de CREG de aandacht van de beleidsverantwoordelijken vijf centrale thema's: de ontwikkeling van elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen, de optimale evolutie van de Belgische energiemix, de versterking en de modernisering van de vervoersinfrastructuur, de ontwikkeling van de energie-efficiëntie en de geopolitiek van de bevoorradingszekerheid.

Verslag over de monitoring van mogelijke marktverstorende effecten in het kader van het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§1 tot 5 van de elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §§1 tot 5 van de gaswet

De federale regering had met de introductie van het vangnetmechanisme een duidelijk doel, namelijk de energieprijzen voor zowel particulieren als KMO's niet hoger te laten liggen dan de gemiddelde prijs in de ons omringende landen. Dit vangnetmechanisme loopt tot en met 31 december 2014 en kan door de federale regering met een nieuwe termijn van drie jaar verlengd worden op basis van een rapport opgesteld door de CREG en de Nationale Bank van België. De CREG heeft zich geconcentreerd op de analyse van de marktconcentratie, de toetredings- en uittredingsdrempels, de transparantie, het productaanbod en de prijsevolutie. De CREG stelde geen marktverstorende effecten vast. De introductie van het vangnetmechanisme heeft over de geanalyseerde periode bijgedragen tot het beter, duidelijker en transparanter informeren van de verschillende marktpartijen. Sinds de introductie van het vangnetmechanisme is de beschikbaarheid van relevante informatie zowel voor de aanbieders als de vragers in belangrijke mate toegenomen. De evoluties van de marktaandelen, het aantal leverancierswissels en de marktconcentratie-indexen vormen samen een sterke aanwijzing dat een reële concurrentie op de Belgische energiemarkt meer en meer een feit is. De prijsanalyses uitgevoerd door de CREG tonen aan dat de elektriciteits- en gasprijs in België - voor huishoudelijke afnemers en kmo's - naar het gemiddeld niveau van de buurlanden zijn geëvolueerd. In 2013 is de gemiddelde Belgische elektriciteitsprijs gedaald met 24% en de gasprijs met 15% (zuivere energiecomponent). Het lijkt de CREG noodzakelijk om de recent ontstane marktdynamiek ook naar de toekomst, via het behoud van het vangnetmechanisme, verder te ondersteunen.

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten elektriciteit en gas in 2013

De CREG geeft in deze nota op beknopte wijze een overzicht van de belangrijkste evoluties op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas. Deze nota is ter aanvulling van de meer gedetailleerde studie die de CREG jaarlijks maakt over de groothandelsmarkt en die in de komende maanden gefinaliseerd wordt.

Eindbeslissing over de aanvraag tot certificering van Interconnector (UK) Limited

Met deze beslissing certificeert de CREG de beheerder van de pijpleiding tussen Groot Brittannië en België volgens het model van de volledige eigendomsontvlechting. Na advies van de Europese Commissie en in gezamenlijk overleg met Ofgem, de energieregulator van Groot Brittannië, zal de CREG de Interconnector (UK) Limited in een overgangsfase tot 3 maart 2015 begeleiden naar een nieuwe structuur, waarin de systeembeheerder volledig gescheiden werkt van aardgasleveranciers en –producenten.

Beslissing betreffende een charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en KMO’s

Dit charter kan op vrijwillige basis door een prijsvergelijkingswebsite onderschreven worden, wat betekent dat de dienstverlener zich ertoe verbindt om de bepalingen in dit charter te respecteren.

Studie over over ‘hoe een goed werkende groothandelsmarkt voor aardgas de basis legt voor voorzieningszekerheid en liquiditeit in België’

In België zijn de marktomstandigheden voor het aantrekken en verdelen van aardgasstromen gunstig. Hoe meer de Belgische marktplaats ondersteund wordt door handelbevorderende diensten en faciliteiten, des te meer de handelaars aardgastransacties in België zullen uitvoeren, voor zowel de Belgische afzetmarkt als voor de andere afzetmarkten in Noordwest-Europa. De marktliquiditeit en de bevoorradingszekerheid die hieruit voortvloeien zijn echter geen verworvenheden aangezien de verschillende marktplaatsen in de EU met elkaar wedijveren voor het aantrekken van de aardgashandel. Tegelijk is een trend van schaalvergroting en concentratie van aardgasbedrijven zichtbaar, een economisch natuurlijk verschijnsel dat evenwel toezicht vereist.

Print Contact