Marktwerking aardgas

Studie over de in Belgisch recht te nemen maatregelen ter uitvoering van verordening (EU) nr. 1227/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de EU-verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT), heeft de CREG een studie gemaakt over de nodige aanpassingen van het Belgisch recht ter uitvoering van deze verordening. De voornaamste uitvoeringsmaatregelen moeten ten laatste op 29 juni 2013 genomen zijn. Ook al is een verordening volgens artikel 288 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie rechtstreeks toepasselijk, toch is het REMIT zo opgesteld dat het uitvoeringsmaatregelen in het recht van de lidstaten vereist. Om wille van het belang van deze nieuwe verordening en de nieuwe toezichtstaken van de nationale regulerende instanties inzake gas en elektriciteit, moet men nu al bepalen welke aanpassingen er in nationaal recht vereist zijn.

Studie over de actualisering van de studie (F)101105-CDC-984 betreffende wijzigingen aan te brengen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de aardgasmarkt en in overeenstemming met de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG

Deze studie biedt een actualisering van studie (F)101105-CDC-984 van de CREG. De bedoeling van die studie was om de nodige wijzigingen aan te geven en te verantwoorden welke wijzigingen men moet aanbrengen aan de gaswet om de werking en de opvolging van de gasmarkt te verbeteren. Hierbij moest men rekening houden met de nieuwe Europese wetgeving, het zogenaamde ‘derde energiepakket’.

Advies over het wetsvoorstel 1086/001 tot wijziging van de wetgeving wat de bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Energie en het invoeren van een standaardfactuur voor de levering van elektriciteit en gas aan eindafnemers betreft, ingediend door de dames Van der Auwera en Muylle en de heer Van den Bergh

In dit advies meldt de CREG dat het opleggen bij wet van een standaardfactuur geldig voor alle energieleveranciers actief op de Belgische markt in overleg moet gebeuren met de Gewesten. De uitbreiding van de bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Energie met een injunctierecht gecombineerd met een systeem van terugbetaling of vergoeding is ongekend in het Belgisch recht.

Advies over het wetsvoorstel 0266/001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en gas van 4 oktober 2010, ingediend door de heer George

Bij wet het koninklijk besluit van 3 april 2003 bekrachtigen is geen goede keuze omdat dit koninklijk besluit een fundamenteel probleem van wettigheid heeft daar het geen correcte rechtsgrond lijkt te hebben.

Advies over het wetsvoorstel 0692/001 tot wijziging van de wetgeving over de uitbreiding van de bescherming van de eindafnemers van elektriciteit en gas van 25 november 2010 ingediend door de heer Renaat Landuyt en mevrouw Ann Vanheste

Met dit advies toont de CREG aan dat de invoering van een unieke indexeringsformule geldig voor alle energieleveranciers actief op de Belgische markt strijdig is met de basisprincipes van een vrije markt en op het switch gedrag van de consument een negatief effect heeft.

Studie gemaakt op vraag van de CREG, over het algemene ontwerp van de mechanismen van de elektriciteitsmarkt dicht tegen de reële tijd

Deze paper spitst zich toe op een voorstel om de grensoverschrijdende handel in Centraal-West-Europa te organiseren op basis van een methodologie die men flow based market coupling noemt. Dit voorstel werd in 2008 besproken door de reguleringsinstanties en de transmissienetbeheerders uit CWE. Dit rapport gaat in op de real time, intra-day, day-ahead en forward handel, waaruit een georganiseerde markt bestaat. Die laatste soort, forward­ handel, kan zowel georganiseerd als gedecentraliseerd verlopen.

Monitoring of the Import Capacity for Natural Gas 2008

Deze studie bestudeert de beschikbaarheid en aanwending van de interconnectiecapaciteit van het Belgisch aardgasvervoersnet met de aanliggende netwerk. In het bijzonder richt de studie zich tot de voorziening van invoercapaciteit voor de Belgische markt en in welke mate het investeringsbeleid van het beheerder van het vervoersnet Fluxys doeltreffend is in de capaciteitsvoorziening. De studie onderzoekt vooral de voorziening van invoercapaciteit voor de Belgische markt voor hoogcalorisch aardgas. Op deze markt is de netbeheerder verplicht om anticipatief voldoende vervoerscapaciteit te voorzien binnen de grenzen van het economisch redelijke. De markt voor laagcalorisch aardgas en de doorvoermarkt vallen binnen een ander investeringskader.

Print Contact