Marktwerking aardgas

Monitor Invoercapaciteit Aardgas 2008

Deze studie bestudeert de beschikbaarheid en aanwending van de interconnectiecapaciteit van het Belgisch aardgasvervoersnet met de aanliggende netwerk. In het bijzonder richt de studie zich tot de voorziening van invoercapaciteit voor de Belgische markt en in welke mate het investeringsbeleid van het beheerder van het vervoersnet Fluxys doeltreffend is in de capaciteitsvoorziening. De studie onderzoekt vooral de voorziening van invoercapaciteit voor de Belgische markt voor hoogcalorisch aardgas. Op deze markt is de netbeheerder verplicht om anticipatief voldoende vervoerscapaciteit te voorzien binnen de grenzen van het economisch redelijke. De markt voor laagcalorisch aardgas en de doorvoermarkt vallen binnen een ander investeringskader.

Studie betreffende de voorstellen om de liquiditeit op de hub van Zeebrugge te verbeteren en dit naar analogie van de inmiddels opgerichte elektriciteitsbeurs BELPEX teneinde een gezonde marktwerking voor de verhandeling van gasblokken te bewerkstelligen

Deze studie analyseert en identificeert de wetswijzigingen die eventueel noodzakelijk zijn om de marktwerking in België te bevorderen, waarbij de gashub en –beurs optimaal geïntegreerd worden. Na een beschrijving van de verschillende hubs en beurzen in de elektriciteits- en aardgasmarkt om het verschil in werking duidelijk te maken, werkt men de reglementaire en/of gereguleerde omkadering voor de beurs uit.

Studie over de toepasselijkheid van de programmaovereenkomst voor aardolie in de aardgassector

In deze studie bekijkt men in welke mate de programmaovereenkomst, die voor aardolie geldt, ook gebruikt kan worden voor de aardgassector. Deze studie bouwt voort op studie (F)070727-CDC-704 van juli 2007. Die studie wilde de door Electrabel aangekondigde prijsverhoging van aardgas objectief onderzoeken. Men concludeerde dat de stijging van de brandstofprijzen voor Electrabel geen reden vormde om de aardgasprijs voor residentiële en professionele verbruikers te verhogen, omdat deze reeds wordt geïndexeerd op basis van haar Gpiformule. Deze studie gaat verder op de studie van juli 2007 en ontleedt eerst de programmaovereenkomst voor de regeling van de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten. Vervolgens maakt men een vergelijking tussen de aardolie- en de aardgasmarkt.

Study on the measures needed to improve the functioning and the liquidity of the Zeebrugge hub

De CREG voerde deze studie uit om een actueel beeld te verkrijgen over de toestand van de gashub in Zeebrugge en zodat ze de noodzakelijke maatregelen kan identificeren die nodig zijn om de verdere werking van dit gashandelsplatform te stimuleren. De oorsprong van deze studie ligt in het voorstel (F)-040923-CREG-360, over ‘Het indicatief plan van bevoorrading in aardgas’. Hierin kondigt de CREG aan de haalbaarheid te onderzoeken van een ‘notional balancing point’, waarbij men verschillende elementen die betrekking hebben op de liquiditeit van de hub van Zeebrugge onderzoekt en hoe men deze kan verbeteren.

Studie betreffende de noodzakelijke maatregelen om de werking en de liquiditeit van de hub van Zeebrugge te verbeteren

De CREG voerde deze studie uit om een actueel beeld te verkrijgen over de toestand van de gashub in Zeebrugge en zodat ze de noodzakelijke maatregelen kan identificeren die nodig zijn om de verdere werking van dit gashandelsplatform te stimuleren. De oorsprong van deze studie ligt in het voorstel (F)-040923-CREG-360, over ‘Het indicatief plan van bevoorrading in aardgas’. Hierin kondigt de CREG aan de haalbaarheid te onderzoeken van een ‘notional balancing point’, waarbij men verschillende elementen die betrekking hebben op de liquiditeit van de hub van Zeebrugge onderzoekt en hoe men deze kan verbeteren.

Studie betreffende het wetsontwerp tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de commissie, voorzien door de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

De Minister van Energie vroeg de CREG om haar advies te geven over het wetsontwerp tot de organisatie van de mogelijkheden om beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van de commissie. Over deze studie, die gaat over het wetsontwerp, heeft de Algemene Raad van de CREG een advies aangenomen. De Algemene Raad verklaart volledig akkoord te zijn met deze studie, maar dat zij geen expliciete keuze wil maken over de tariefmethodologie om de moral hazard door de netbeheerders en de vervoersonderneming te bestrijden.

Studie over de gevolgen van de verwerving door SUEZ-TRACTEBEL van de aandelen in DISTRIGAS NV en FLUXYS NV, voordien in handen van SHELL BELGIUM

Deze studie gaat over de overname van de aandelen van Fluxys NV en Distrigas NV door Suez-Tractebel van Shell Belgium. In deze studie beschrijft men deze transactie en de juridische context. De studie zal aantonen dat de transactie op juridisch gebied wellicht niet rechtstreeks aanleiding geeft tot een tussenkomst door een Belgische of Europese regulerende overheid. Men schetst ook de mogelijke effecten van deze overname op de Belgische gasmarkt. Deze studie spreekt zich niet uit over de prijs die Shell Belgium en Suez-Tractebel overeenkwamen.

Studie betreffende de concurrentie op de L-gasmarkt

Momenteel zijn er twee verschillende types aardgas beschikbaar in België: hoogcalorisch gas (H-gas) en laagcalorisch gas (L-gas). Deze twee types hebben andere kenmerken en het grootste verschil ligt in de calorisch vermogen. Door dit verschil moet men L- en H-gas via verschillende pijpleidingen vervoeren en deelt men de Belgische aardgasverbruikers op in L-gasverbruikers en H-gasverbruikers. Na de ontdekking van H-gas in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, het toetreden van andere leveranciers en het gebruik van LNG, is het belang van L-gas sterk afgenomen in Europa. Deze studie analyseert de mededinging in de L-gasmarkt, die wezenlijk verschillend is van de mededinging en toetredingsmogelijkheden van de H-gasmarkt.

Print Contact