Marktwerking elektriciteit

Studie over de strategische reserve en de marktwerking tijdens de winterperiode 2014-2015

Deze studie hoe ver de Belgische regelzone nog verwijderd was van een activatie van de strategische reserves tijdens de winter 2014-2015, die gemiddeld gezien normale temperaturen kende, evenwel zonder koudegolf. In de studie worden ook de 2 meest kritische dagen tijdens de voorbije winter in detail geanalyseerd. Vervolgens wordt de bevoorradingszekerheid gesimuleerd bij extremere omstandigheden. Tenslotte geeft de studie ook een vooruitblik voor de komende winter 2015-2016.

Ontwerpbeslissing over het voorstel van de NV Elia System Operator van de methode voor de toewijzing van de beschikbare jaar- en maandcapaciteiten voor energie-uitwisselingen met andere biedzones aan de toegangsverantwoordelijken alsook de toewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen

geen

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2014

Deze studie, die voor het zevende opeenvolgende jaar op rij werd geactualiseerd, heeft tot doel alle belanghebbenden te informeren over een aantal belangrijke aspecten van de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit, waaronder de productie, het verbruik, de verhandeling van elektriciteit op de beurzen, de interconnecties met het buitenland en de balancing.
In de loop van 2014 had de onverwachte stillegging van verschillende kerncentrales om verschillende redenen een niet-verwaarloosbare impact op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Enerzijds keerde de trend van het dalende aantal draaiuren van de gascentrales en anderzijds bedroeg de netto-invoer meer dan 17,6 TWh, het hoogste niveau van de voorbije jaren. Hoewel België structureel afhankelijk was van invoer, zijn de congestierentes op de dagmarkt over het algemeen gedaald. 2014 werd ook gekenmerkt door een daling van de gemiddelde prijzen op de Day-Ahead Markets, niet enkel in de buurlanden maar ook in België.

Verslag over de monitoring van mogelijke marktverstorende effecten in het kader van het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§1 tot 5 van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §§1 tot 5 van de Gaswet

Via het vangnetmechanisme wilde de federale regering ervoor zorgen dat de energieprijzen voor particulieren en KMO's in België niet hoger zouden liggen dan de gemiddelde prijs in de buurlanden. Het vangnetmechanisme loopt nog tot en met 31 december 2017, maar kan op elk moment worden stopgezet indien zou blijken dat het een belangrijk marktverstorend effect heeft. De analyse van de CREG kijkt naar de marktconcentratie, de toetredings- en uittredingsdrempels, de transparantie, het productaanbod en de prijsevolutie. Over 2014 stelt de CREG geen marktverstorende effecten vast die toe te schrijven zijn aan het vangnetmechanisme.

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers

Binnen haar wettelijke monitoringopdrachten verbonden aan het vangnetmechanisme maakt de CREG jaarlijks een analyse van de parameters die de energieleveranciers gebruiken voor de berekening van hun prijzen. Uit de analyse over het jaar 2014 blijkt dat alle gebruikte parameters een duidelijke link hebben met de energiebeurzen en dat ze aangeven op basis van welke elementen ze zijn berekend. Op die manier krijgen marktpartijen duidelijke en transparante informatie.

Advies over het ontwerp van ontwikkelingsplan 2015-2025 van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR

In dit advies analyseert de CREG het ontwerp van het ontwikkelingsplan van Elia, waarbij onder meer de consistentie met het tienjarig netontwikkelingsplan van ENTSO-E wordt nagegaan en adviezen worden gegeven inzake het vermelden van kosten en het verantwoorden van investeringen. Verder bevat het advies een aantal aanbevelingen voor de uitwerking van toekomstige ontwikkelingsplannen.

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten elektriciteit en gas in 2014

In deze beknopte nota gaat de CREG in op de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas in 2015. Zo noteren we voor elektriciteit een recordinvoer van 20,8 TWh op een stabiele elektriciteitsafname van 77 TWh. Reden hiervoor is de onbeschikbaarheid van een aantal nucleaire eenheden. Verder stijgt in 2015 de gasconsumptie met bijna 10% en dit in alle segmenten (distributie, industrie, elektriciteitcentrales). De prijzen op de langetermijnmarkt voor elektriciteit zijn eind 2015 fors gedaald door de heropstart van de nucleaire centrales. Ook de prijzen voor aardgas dalen sterk in de loop van 2015, en dit zowel op de korte- als de lange-termijnmarkt. Elektriciteitsprijzen op de langetermijnmarkt dalen hiermee tot op hetzelfde niveau als Frankrijk maar liggen nog steeds boven het niveau van Nederland en zeker van Duitsland. De gasprijzen liggen al jaren nagenoeg op hetzelfde niveau als de buurlanden, met uitzondering van Frankrijk waar de groothandelsprijzen hoger liggen.

Nota over het voorstel van de proceduremodaliteiten voor de aanleg van strategische reserves – winterperiode 2015-2016

Zoals wettelijk bepaald, legt de netbeheerder Elia System Operator de proceduremodaliteiten voor de aanleg van de strategische reserve vast na raadpleging van de netgebruikers, de CREG en de Algemene Directie Energie. In deze nota formuleert de CREG een aantal algemene en inhoudelijke opmerkingen op het voorstel van procedure voor de aanleg van strategische reserves voor de winterperiode 2015-2016, dat door Elia ter consultatie werd voorgelegd.

Print Contact