Marktwerking elektriciteit

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels

In december 2018 diende Interconnector (UK) zijn herziene vergoedingsmethodologie ter goedkeuring in bij de CREG en bij de Britse regulator Ofgem. Het voorstel kwam er na een openbare raadpleging, waarna de Europese energieregulator ACER haar opmerkingen formuleerde.

De CREG besliste de vergoedingsmethodologie van IUK goed te keuren, zoals Ofgem eerder ook al deed. De CREG vraagt wel dat IUK tegemoetkomt aan twee formele opmerkingen van ACER. Dit kan gebeuren bij een volgende herziening van de vergoedingsmethodologie. De beslissing van de CREG is een gemotiveerde beslissing, conform de bepalingen van de Europese netwerkcode over geharmoniseerde transmissietariefstructuren, die  aan de Europese Commissie en ACER ter kennis wordt gebracht.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een gewijzigde methodologie voor de berekening van de geplande uitwisselingen resulterend uit de eenvormige intradaykoppeling

De CREG besliste het voorstel goed te keuren.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een gewijzigde methodologie voor de berekening van de geplande uitwisselingen resulterend uit de eenvormige day-aheadkoppeling

De CREG besliste het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor een gewijzigde gemeenschappelijke methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel en voor een gewijzigd voorstel voor een gemeenschappelijke kostendelingsmethodologie voor redispatching en compensatiehandel

Na een eerder wijzigingsverzoek in september 2018 beslist de CREG het gewijzigde voorstel goed te keuren.

Beslissing over het gewijzigde gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor belangrijke organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensuitwisseling

In samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties keurde de CREG het gewijzigde KORRR-voorstel goed.

Beslissing over het aangepaste voorstel van de NV Elia System Operator van over haar bijdrage aan de kosten van de in België aangewezen NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling

De CREG keurt het aangepast voorstel van Elia goed.

Note - REMIT case N17/2016

De verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT) stelt een aantal voorschriften vast om manipulaties en misbruik van voorkennis op de groothandelsmarkt voor energie tegen te gaan en te bestraffen.

In dit kader heeft de CREG een onderzoek gevoerd over een geval van mogelijke schending van artikel 5 van REMIT.

De analyse toonde aan dat er onvoldoende aanwijzingen waren om te oordelen dat de marktdeelnemer in kwestie een poging tot het geven van onjuiste of misleidende signalen, een poging tot het houden van de prijs op een kunstmatig niveau, of een poging tot het gebruik van bedrog of misleiding zou ondernomen hebben.

Note - REMIT case N61/2017

De verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT) stelt een aantal voorschriften vast om manipulaties en misbruik van voorkennis op de groothandelsmarkt voor energie tegen te gaan en te bestraffen.

In dit kader heeft de CREG een onderzoek gevoerd over een geval van mogelijke schending van artikel 5 van REMIT.

De analyse toonde aan dat er aanwijzingen waren om te oordelen dat de marktdeelnemer in kwestie een poging tot het geven van onjuiste of misleidende signalen, een poging tot het houden van de prijs op een kunstmatig niveau, of een poging tot het gebruik van bedrog of misleiding zou ondernomen hebben. Door de specifieke context en doordat de marktdeelnemer tijdig corrigerende maatregelen ondernam werden geen onmiddellijke verdere stappen ondernomen.

Beslissing over het verzoek van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel-capaciteitsberekeningsregio voor een toepassing van een gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Print Contact